Museal praksis: Strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere indsigt i forskellige former for håndtering af museale hovedopgaver samt anvende gængse værktøjer til musealt indsamlings- og registreringsarbejde.

Indhold
Kurset introducerer museernes lovfæstede forpligtelser til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle og diskuterer den historiske udvikling i museumsloven ud fra relevante udviklinger i museologisk teori og kulturpolitik.

Kurset gennemgår museernes lovfæstede forpligtelser med særligt fokus på forpligtelserne til at indsamle, registrere, bevare og forske. På kurset præsenteres og diskuteres museale genstandsforståelser, klassifikationssystemer og – principper, ligesom museernes og deres samlingers funktioner analyseres i et historisk og sociologisk perspektiv.

Kurset diskuterer desuden museal informationsindsamling, museale registreringsværktøjer og databaser, samt indsamlings- og registreringsstrategier. Herudover fokuserer undervisningen på, hvordan forskellige forståelser af indsamling og bevaring har været medbestemmende for udvikling af internationale, statslige, regionale og kommunale forvaltningsmæssige lovgivninger og praksisser. Modulet kan afvikles i samarbejde med en eller flere udvalgte kulturarvsinstitutioner.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere indsigt i og reflektere over principper og historie bag centrale museale opgaver og diskutere dem i forhold til den samfundsmæssige kontekst,
  • diskuterer principper bag centrale museale opgaver ud fra museologiske teorier,
  • kritisk vurdere og anvende gængse registrerings- og informationssøgningsværktøjer i forbindelse med museale hovedopgaver

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, museumsbesøg og praktiske øvelser, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMuseal praksis: Strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 20 sider for 2 studerende, 25 sider for 3 studerende og 30 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang:
Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max.
30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i et oplæg fra de(n) studerende. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i pensum og projektrapporten.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMuseum Practice: Strategies and Practices for Registration, Collection and Research
ModulkodeKAAHL20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 1.000 sider.