Projekt i informationsforvaltning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan gennemføre et projekt i informationsforvaltning.

Indhold
Projektet kan fokusere på et eller flere af følgende genstandsfelter:

a) Arkiver og informationsstrukturer. Den studerende skal arbejde med en problematik inden for informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse, tilgængeliggørelse og informationsarkitektur. I projektet undersøges, hvordan håndterings- og registreringspraksis påvirker muligheder for at søge i og anvende arkivalier, såvel administrative som historiske. Eksempelvis kunne den studerende undersøge brug af fritekstsøgning og struktureret søgning med emneord i administrative og historiske databaser, og give en kritisk vurdering af søgemulighederne og konsekvenserne heraf for vidensdeling og rekonstruktion af sagsforløb og/eller historisk forskning. 

b) Kulturhistoriske formidlingspraksisser. Den studerende skal i projektet afsøge potentialer i digitalisering og digital formidling (web, sociale medier, apps) af den arkivalske kulturarv. Der udarbejdes forslag til formidling af udvalgte dele af et arkivs samling og/eller en kommunikationsstrategi sammen med analoge medier. Forslag skal begrundes i teoretiske refleksioner og eventuelle erfaringer fra praksis. Der lægges vægt på at den studerende kan diskutere eksempler på kulturhistoriske formidlingspraksisser. Projektets genstandsfelt må ikke være sammenfaldende med eksamensopgaven i Modul E.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

a) Arkiver og informationsstrukturer

  • Demonstrere viden om informationsforvaltning,
  • analysere informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse i offentligt eller privat regi,
  • Diskutere håndterings- og registreringspraksis i forhold til søgemuligheder og anvendelse samt konsekvenser heraf for vidensdeling og rekonstruktion af sagsforløb og/eller historisk forskning,
  • udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye løsningsmodeller,
  • igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.

b) Kulturhistoriske formidlingspraksisser

  • Demonstrere viden om kulturhistorisk formidlingspraksis,
  • analysere potentialer i digitalisering og digital formidling samt anvendelse af den arkivalske kulturarv
  • Diskutere formidlingspraksis i forhold til målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen
  • Udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye formidlingsformer eller kommunikationsstrategier
  • Igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme

Undervisningsform

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres og diskuteres på workshops/statusseminarer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i informationsforvaltning
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation.
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Ved artikler udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Information Management
ModulkodeKAAHL201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i projektet (ca. 1.000 sider).