Socialret – Børn og Unge

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt
 • Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber
 • Myndighedsstruktur, organisering og styring
 • Børns rettigheder
 • Kommunale myndigheders tilsyns- og rådgivningspligt
 • Myndigheders og privates underretningspligt vedrørende børn
 • Undersøgelse og oplysning af sager om børn og unge
 • Frivillige og tvangsmæssige indgreb i hjemmet og uden for hjemmet, herunder tvangsbortadoption
 • Børns og forældres rettigheder i de særlige procesregler for børnesager, herunder reglerne for advokatbistand
 • Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen
 • Barnets ret til samvær under anbringelsen, herunder overvåget samvær, telefon- og brevkontrol
 • Magtanvendelse i forhold til anbragte børn
 • Hjemgivelse
 • Efterværn
 • Handicaprelaterede ydelser til børn og unge

Færdigheder

 • Redegøre for reglerne vedrørende børn og unge i socialretten
 • Redegøre for de relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål
 • Redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med udgangspunkt i børne- og ungeområdet
 • Kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag, kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og kunne tage ansvar for egen fagl     ig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialret - Børn og Unge
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen per studerende
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojektet må medbringes til eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester

Faget drejer sig om udsatte børn og unge og deres familiers retsstilling med hensyn til ydelser og foranstaltninger. Omdrejningspunktet er familier med sociale problemer f.eks. i form af misbrug, psykisk sygdom, samlivsbrud, kriminalitet, vold, eller andet hos forældrene og/eller børnene, som begrunder tilbud om hjælp eller indgreb. Også problematikker i forhold til familier med handicapproblematikker behandles. Udgangspunktet er den nationale lovgivning, som suppleres af FN´s børnekonvention og FN´s handicapkonvention.  Vi følger forløbet i en børnesag, når den behandles i de kommunale socialforvaltninger, hos Ankestyrelsen og domstolene, og forholder os med baggrund i praksis og aktuelle sager til de særlige sagsbehandlingskrav på børnesagsområdet. Blandt kerneområderne er reglerne om kommunernes tilsynspligt, anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, forholdene under anbringelsen og overgangen til voksenlivet. I undervisningen lægges der op til faglige diskussioner bl.a. om dilemmaer, vedrørende, frivillighed, tvang, barnets- og den unges selvbestemmelsesret, for at forberede og styrke den juridiske argumentation ved den mundtlige eksamination. Eksaminationen tager udgangspunkt i et gruppebaseret miniprojekt, som forberedes under workshops afholdt i undervisningsforløbet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Law
ModulkodeKA-JU-13-S24
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • ”Socialret. Børn og unge" af Schultz, Trine; Hartoft, Hanne; Klausen, John; Hielmcrone, von Nina/ Jurist- og Økonomforbundets Forlag,  seneste udgave