Diplomingeniørpraktik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætning for ingeniørpraktikken er at forberede den studerende til en karriere som ingeniør, hvorfor den praktiske træning må sigte mod: 

 • At give den studerende indblik i ingeniørarbejde i praksis
 • At træne den studerende i at erkende praktiske problemer i virksomheden og derefter bruge de principper og metoder, der er indlært tidligere i uddannelsen til løsning af sådanne problemer
 • At gøre den studerende bekendt med de empiriske metoder, der anvendes inden for arbejdsområdet
 • At give den studerende indsigt i ledelsesmæssige funktioner 

Efter endt praktiktid skal den studerende kunne

 • Redegøre for de kemitekniske emner, der er arbejdet med under praktikopholdet, herunder hvilke metoder, der er anvendt, og resultater, der er opnået
 • Relatere de anvendte metoder til de teoretiske og/eller empiriske principper og metoder der er anvendt i studiets forudgående kursus og projektarbejder 
 • Redegøre for praktikstedets organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

 

 • Praktikken afvikles over 20 uger af 37 arbejdstimer, ekskl. ferie, hvis praktikken afvikles i en dansk virksomhed. Såfremt praktikopholdet finder sted i et andet land end Danmark, er praktikopholdet af 20 ugers varighed med det antal ugentlige arbejdstimer, der er gældende i det pågældende land.
 • Den studerende skal selv skaffe sig en praktikplads. Den af studienævnet udpegede praktikkoordinator kan i særlige tilfælde være behjælpelig med tilvejebringelsen af de fornødne firmakontakter. 
 • Praktikstedet skal godkendes af universitetet, hvorefter der udarbejdes en praktikaftale mellem den studerende og det pågældende firma. Virksomheden peger på en praktikansvarlig, der er den person, den studerende refererer til i virksomheden. Inden praktikperioden påbegyndes, aftales mellem den studerende, praktikkoordinator og virksomhed, hvad den studerendes virke i virksomheden skal være.
 • Den studerende skal udarbejde et forslag til arbejdsprogram for praktikperioden. Arbejdsprogrammet udarbejdes af den studerende i samarbejde med den praktikansvarlige i virksomheden. Programmet skal fremsendes til praktikkoordinator senest to uger efter praktikperiodens start. 
 • Hvis udviklingen på praktikstedet nødvendiggør ændringer i det godkendte arbejdsprogram, skal det godkendes af praktikkoordinatoren. 
 • Under praktikopholdet skal den studerende føre en dagbog, der er en daglig rapportering om de hændelser, der sker i dagens løb, først og fremmest om det udførte arbejde.
 • Dagbogen skal således indeholde det væsentligste baggrundsmateriale for udarbejdelsen af praktikrapporten. Optegnelserne skal føres direkte ind i dagbogen, der skal være en fast notesbog.
 • Praktikrapporten afleveres senest 1. oktober. Sammen med rapporten afleveres den førte dagbog. 

Praktikrapporten skal udarbejdes efter samme retningslinier, som er anvendt ved udarbejdelse af projektrapporter, og skal indeholde:

 • Beskrivelse af virksomheden
 • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområder
 • Oversigt over de arbejdsområder, hvori den studerende har været involveret
 • Teknisk gennemgang og beskrivelse af mindst et af arbejdsområderne
 • Analyse af praktikopholdets udbytte såvel fagligt, arbejdsmæssigt og socialt
 • Erfaringer fra praktikopholdet og evt. forslag til ændringer.
 • Den tekniske gennemgang af virksomhedens arbejdsområde skal være på samme niveau, som kræves i projektarbejdet ved afslutningen af tilsvarende semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

900 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Skriftlig
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelors of Engineering
ModulkodeK-KEM-D7-62
ModultypeProjekt
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet