C: Selvvalgt periodeprojekt 1

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende selvstændigt kan etablere en problemstilling og gennemføre en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk analyse.

Den studerende tilknyttes forskningsklyngen Historie. Det faglige indhold i projektet aftales med vejleder.

Der arbejdes selvstændigt inden for et geografisk, kronologisk og/eller tematisk område/emne. Projektopgaven bør omfatte såvel teoretiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Vejledningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Projektet kan være et forstudie til kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

 • Viden om et selvvalgt historiografisk og/eller videnskabsteoretisk emne.
 • Kendskab til international og dansk historiografi og teoridannelser inden for det valgte genstandsområde.
 • Forståelse for, indsigt i og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen.

Færdigheder

 • Selvstændigt formulere og afgrænse en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling, vælge og begrunde metodevalg og/eller teori, valg af forskningslitteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen.
 • Kritisk vurdere, vælge analysemodel og gennemføre en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk analyse.
 • Anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere moduler på en afgrænset historisk problemstilling.
 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder selvstændigt tage stilling til tolkningernes kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.

Kompetencer

 • Selvstændigt udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
 • Reflektere over det valgte genstandsområde som del af en større historievidenskabelig sammenhæng.
 • Indsamle, udvælge og vurdere selvvalgt og relevant analysemateriale.
 • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Projektet drøftes og udvikles løbende med vejlederen. Vejledningen omfatter specifik vejledning, rettet mod den studerendes projekt. I det omfang det er muligt, skal den studerende følge og bidrage til undervisning i et pågældende/tilstødende emne. Evt. bidrag hertil aftales nærmere med vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnC: Selvvalgt periodeprojekt 1
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektets omfang: Min. 20 og maks. 25 normalsider for 1 studerende. Min. 35 og maks. 45 normalsider ved 2 studerende. Ved projekter med flere end 2 studerende tillægges projektet min. 10 og maks. 15 normalsider for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: 30 minutter for 1 studerende. Ved projekter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres i 45 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og 2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelC: Chronological Period Project 1
ModulkodeHISKAS23C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af den litteratur, som den studerende anvender i arbejdet med projektet og skal udgøre min. 1.500 sider.