Bachelorprojekt - diplomingeniør

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i semestre 1-6 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for professionens og fagområdets praksis og anvendt teorier og metoder inden for nanoteknologi
 • Kunne forstå at opsætte en business case for en nanoteknologisk produktionsmetode eller et potentiel produkt.
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til projektets tema

Færdigheder

 • Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen
 • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere
 • Kunne lave en cost-benefit analyse på for en nanoteknologisk produktionsmetode eller et potentiel produkt.

Kompetencer

 • Skal på selvstændig måde kunne problemformulere, gennemføre, dokumentere og præsentere et projektarbejde omfattende en kompleks og udviklingsorienteret opgave inden for centrale emner af nanoteknologi
 • Skal evne at omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til relevant, praktisk problembearbejdning og løsning på diplomingeniørniveau
 • Skal evne at opstille robuste tids- og arbejdsplaner for eget projekt
 • Skal selvstændigt og med professionel tilgang kunne indgå i en dialog med den valgte specialiserings parter og professionelle interessenter.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske forhold ved udvikling og idriftsættelse af en nanoteknologisk produktionsmetode eller et potentiel produkt.

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde. Modulet skal give den studerende mulighed at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på professionsbachelorniveau inden for nanoteknologi. Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studienævnsformand, før projektet påbegyndes. Emnet for diplomingeniørprojektet skal normalt tage udgangspunkt i et af fagområderne fra praktikopholdet, således at den studerendes erfaringer herfra kan inddrages. Projektet kan udføres i eller i samarbejde med en virksomhed. Projektet kan være af teoretisk og eller eksperimentel natur. . Der gives et antal lektioner i forretningsøkonomi, for at understøtte læringsmålene omkring dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt - Diplomingeniør
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project - Bachelor of Engineering
ModulkodeF-DIN-D7-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet