Diplomingeniørpraktik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætning for ingeniørrpraktikken er at forberede den studerende til en karriere som ingeniør. Praktikforløbet har flg. sigte:

 • at give den studerende indblik i ingeniørarbejde i praksis
 • at give den studerende erfaring i at erkende praktiske problemer i virksomheden
 • at gøre den studerende bekendt med de empiriske metoder, der anvendes inden for arbejdsområdet
 • at give den studerende indsigt i ledelsesmæssige funktioner

Praktikken afvikles over 20 uger af 37 arbejdstimer, ekskl. ferie. Såfremt praktikopholdet afvikles i udlandet, er praktikopholdet af 20 ugers varighed med det antal ugentlige arbejdstimer, der er gældende i det pågældende land. 

Den studerende har selv ansvaret for at skaffe sig en praktikplads. Praktikkoordinatoren kan i særlige tilfælde være behjælpelig med tilvejebringelsen af de fornødne firmakontakter.

Praktikstedet skal godkendes af universitetet, hvorefter der udarbejdes en praktikaftale mellem den studerende og det pågældende firma. Virksomheden peger på en praktikansvarlig, der er en person, den studerende refererer til i virksomheden. Praktikaftalen fastlægger læringsmål, arbejdsopgaver, praktikperiode, arbejdstid, praktikkoordinator m.m. og underskrives inden praktikken påbegyndes af praktikvejleder/virksomhed, praktikant, praktikkoordinator og studienævn.

Såfremt udviklingen på praktikstedet nødvendiggør ændringer i den godkendte praktikaftale, skal disse godkendes af praktikkoordinatoren og studienævn.

Under praktikopholdet skal den studerende føre en dagbog over det udførte arbejde. 

Praktikrapporten skal udarbejdes efter samme overordnede retningslinjer, som der har været gældende ved udarbejdelse af praktikrapporter på uddannelsens forudgående semestre og skal indeholde: 

 • Beskrivelse af virksomheden og dens arbejdsområder
 • Oversigt over de arbejdsområder, den studerende har været involveret i
 • Gennemgang af mindst et af de for uddannelsen relevante faglige emner, som den studerende har beskæftiget sig med under praktikopholdet
 • Analyse af praktikopholdets udbytte fagligt, arbejdsmæssigt og socialt
 • Erfaringer fra praktikopholdet og refleksion over forløbet
 • Dagbog

Behandling af det/de faglige emner skal være på et niveau, svarende til 6. semester.

Læringsmål

Viden

 • Have viden om en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel
 • Kunne redegøre for de for uddannelsen relevante emner, der er arbejdet med under praktikopholdet, herunder hvilke teorier og metoder, der er anvendt og resultater, der er opnået.
 • Kunne forstå og redegøre for sammenhængen mellem teori på uddannelsen og praksis

Færdigheder

 • Kunne vurdere de anvendte teorier og metoder i forhold til de teoretiske og/eller empiriske principper og metoder der er anvendt i studiets forudgående kurser og projektarbejder.

Kompetencer

 • Kunne dokumentere praktikopholdet i en praktikrapport således af opfyldelsen af praktikkens læringsmål kan evalueres.
 • Kunne analysere og reflektere over det faglige, arbejdsmæssige samt det sociale udbytte af praktikopholdet.
 • Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge

Undervisningsform

Praktikken afvikles i en virksomhed og den studerende skal udarbejde en praktikrapport.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Skriftlig
Praktikopholdet godkendes på grundlag af:
- Praktikrapporten (indhold specificeret ovenfor)
- Udtalelse fra praktikvejlederen/virksomheden, som dokumenterer praktikantens tilfredsstillende indsats.
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelor's of Engineering
ModulkodeESNEITD6P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design