Arbejdssociologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Kurset i arbejdssociologi sigter mod at give en bred indføring i arbejdssociologiske spørgsmål og forsknings- temaer og dermed give grundlag for at vurdere de væsentligste problematikker, der knytter sig til arbejde som et sociologisk fænomen.

Indhold
Arbejdssociologi handler blandt andet om arbejdets karakter og form samt dets betydning for samfundsudvik- lingen, således som det forstås i den klassiske og moderne sociologi. Undervisningen lægger vægt på at intro- ducere grundlæggende teorier og metoder inden for området samt nyere empiriske undersøgelser inden for ar- bejdssociologiens delområder nationalt og internationalt.

Temaerne, der behandles i kurset, omhandler centrale aspekter af arbejdsbegrebet, arbejdets organisering og arbejdsmiljø, nye ulighedsstrukturer i relation til klasse, køn og etnicitet, lønarbejdets relation til andre institu- tioner i samfundet (familien, work-life balance), institutioner og reguleringer af arbejdslivet (marked, civilt samfund og stat), teknologiens strukturering/medkoordinering af arbejdsprocesser, globalisering og migration samt mikro-sociologiske spørgsmål som forholdet mellem arbejde og identitet samt arbejdspladskulturer og socialisering.

Valgfaget bidrager til at opnå grundlæggende viden om arbejdslivet i samfundet, der kan benyttes på kandidatspecialiseringerne især ”Arbejdsliv og HRM” og ”organisationssociologi” samt øvrige specialiseringer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om om arbejdssociologi på et grundlæggende niveau

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for arbejdssociologiens emneområde
  • kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for temaerne arbejde, arbejdsliv og arbejdsmarked

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan reflektere over centrale problemstillinger inden for arbejdssociologiens temaer herunder konkurrerende per- spektiver, metoder og anvendelsesområder
  • kan anvende teoridannelser og metodiske/metodologiske antagelser inden for arbejdssociologiens temaer.

Undervisningsform

Modulerne afvikles som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejdssociologi
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7- trinskarakterskalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociology of Work
ModulkodeBASOC201310
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet