Videregående social- og personlighedspsykologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets temaramme ligger i forlængelse af modulerne Personlighedspsykologi samt Socialpsykologi med samfundsteori på uddannelsens 1. semester, idet den studerende i et projekt selvstændigt skal identificere og arbejde videre med en problemstilling fra et eller begge af disse områder på baggrund af en empirisk undersøgelse, der tager kvalitativ forskningsmetodologi i anvendelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • videnskabelige teoridannelser og forskningsresultater inden for social- og personlighedspsykologien af relevans for den valgte problemstilling
 • anvendt kvalitativ forskningsmetodologi af relevans for undersøgelsen af den valgte social- og personlighedspsykologiske problemstilling
 • videnskabsteoretiske implikationer ved den valgte teori, metodologi, metode og problemstilling.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at anvende relevant teori og metode indenfor social- og personlighedspsykologien til at formulere og vurdere en problemstilling inden for temarammen samt begrunde og anvende relevante kvalitative undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign samt analyse- og fortolkningsprincipper i afrapporteringen af undersøgelsen
 • at skelne og vurdere brugbarheden af kvalitative forskningsmetodologier i forhold til den valgte problemstilling
 • at kunne bidrage til en konstruktiv feedback- og diskussionskultur med medstuderende og i samarbejde med vejlederen at reflektere metodologisk over og vurdere den valgte metodes, undersøgelsesdesigns og teoris betydning for undersøgelsen og dens resultater, og
 • at formidle social- og personlighedspsykologiske problemstillinger og kvalitative forståelser og resultater til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til at identificere, undersøge og diskutere en kompleks social- og personlighedspsykologisk problemstilling ved brug af relevant teori, kvalitativ empiri og metodologi på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i produktivt samarbejde om gennemførelsen af en social- og personlighedspsykologisk kvalitativ undersøgelse og
 • at kunne bidrage til organiseringen af et produktivt samarbejde i tæt fællesskab med projektvejlederen
 • at kunne reflektere over egen faglig progression inden for det social- og personlighedspsykologiske fagområde samt 
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for et social- og personlighedspsykologisk læringsmiljø under anvendelse af kvalitativ forskningsmetodologi.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående social- og personlighedspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.

Pensumramme: 1750 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet, hvoraf 1/3 må være genanvendt litteratur.

Sidetal: En projektrapport på:

• 15-25 sider for individuelt udarbejdede projektrapporter
• 30-50 sider for to studerende
• 45-70 sider for tre studerende
• 60-80 sider for fire studerende
• 70-90 sider for fem studerende
• 80-100 sider for seks studerende

En procesbeskrivelse vedlægges projektet som bilag.
Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr. gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe. For individuelle eksaminer er prøvetiden 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning. Den mundtlige prøve indledes med et oplæg fra den studerende, som maksimalt forventes at vare 5 minutter pr. studerende.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Social and Personality Psychology
ModulkodeBAPSY20206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet