Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter:

 • teori vedrørende udvalgte kvantitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • teori omkring kvantitative forskningsprojekter i forskellige sammenhænge,
 • viden om typiske faser i kvantitative empiriske projekter
 • relevante begreber i kvantitative empiriske projekter (f.eks. hypotese-nulhypotese, falsificering, validitet, reliabilitet, generalisering osv.)
 • brugen og relevansen af forskellige kvantitative metoder til at indsamle data (f.eks. eksperimenter, kvasieksperimenter, spørgeskemaer, observationsoptællinger osv.)
 • etiske forhold i kvantitative projekter

Seminarerne med kvantitative forskningsøvelser omfatter:

 • introduktion til og øvelse i at anvende statistik i forhold til konkrete kvantitative data
 • anvendelse af viden om metode, statistik, udførelse og design af en kvantitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger og hypoteser samt færdigheder i bearbejdning af data og formidling af resultater og teori
 • praktiske erfaringer med relevant statistik og statistikprogram
 • Indføring i en eller flere specifikke kvantitative forskningsmetoder

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • kvantitativ empiri gennem hele forskningsprocessen
 • forskellige tilgange til analysen af kvantitativt materiale
 • kriterier for typisk opbygning af en kvantitativ forskningsrapport og
 • faserne i kvantitative forskningsprojekter, som f. eks. litteraturstudier, teori og hypotesetestning, indsamling af data m.m.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over og indplacere forskellige kvantitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • og praktisk erfaring med at anvende kvantitative forskningsmetoder
 • og erfaring med at vurdere og anvende relevant statistik og statistisk databehandling
 • at kunne reflektere over begreber og etiske problemstillinger i kvantitative studier

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige kvantitative forskningsmetoder
 • at tage ansvar for eget og eventuelt andres arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af et kvantitativt projekt
 • at kunne arbejde med en kvantitativ problemstilling og komme omkring og gennem projekts dele, f. eks. teori, hypotese, design, dataindsamling, dataanalyse og rapportformidling

Undervisningsform

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og seminarer med kvantitative forskningsøvelser, herunder øvelser i statistik. Der tilstræbes en ligelig vægtning mellem kvantitativ forskningsmetodologi og statistik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ forskningsmetodologi med statistik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.


Syge- og re-eksamen:
Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet
opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative Research Methodology
ModulkodeBAPSY202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet