Organisationsteori, forvaltning, ledelse og politiske institutioner

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om organisationer som empirisk og teoretisk fænomen samt at introducere til centrale begreber og diskussioner inden for organisationsteori. Studiet af organisationer er et tværfagligt felt og inddrager såvel sociologiske, økonomiske, socialpsykologiske og politologiske teorier og begreber Den offentlige forvaltning samt hvorledes politiske institutioner yder indflydelse herpå er et særligt fokusområde, som trækker på både politologiske, organisationsteoretiske og sociologiske indfaldsvinkler.

Modulet omhandler såvel klassiske som nye perspektiver og problemstillinger inden for organisationsteori, offentlig forvaltning og ledelse. Organisationsteori bidrager til at forstå, forklare og kritisere forskellige former for organisering i både den private og offentlige sektor. Den offentlige forvaltning anskues som en institution i det politiske system, og offentlige organisationer forstås som aktører, der er med til at påvirke indholdet af den offentlige politik.

Centralt i kurset står; 1) teoretiske og analytiske tilgange til studiet af organisationer, forvaltning og ledelse; 2) organisationers strukturer, kulturer, processer, relationer, udvikling og forandring; 3) rationelle og normbaserede perspektiver på offentlig forvaltning og politiske institutioner; 3) den organisatoriske kontekst, herunder forskellige former for offentlige, private og frivillige styringsmodeller samt organisationernes og den offentlige forvaltnings samspil med omgivelserne; 4) forvaltningens formelle organisatoriske opbygning, New Public Management og Governance, offentligt ansattes motivation og adfærd, beslutningsprocesser i forvaltningen, offentlig ledelse, forandring og implementeringsprocesser; 5) forvaltningens rolle i det politiske system og den offentlige forvaltnings særlige kendetegn.

Læringsmål

Viden

 • har viden om organisationen som analyseobjekt samt om centrale begreber fra organisationsteorien.
 • har specifik viden om den danske offentlige forvaltnings opbygning, organisering og særlige kendetegn, herunder viden om klassiske og aktuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige problemstillinger
 • har viden om hvordan den offentlige forvaltning kan analyseres ved hjælp af organisationsteoretiske perspektiver på struktur, kultur og forandring, politologiske teorier om offentlig forvaltning og ledelse, sociologiske teorier om institutioner og deres rolle. samt om centrale begreber fra organisationsteorien
 • har viden om den organisatoriske kontekst samt organisationers samspil med omgivelserne, herunder hvorledes europæisering og internationalisering har betydning for den offentlige forvaltnings struktur- og funktionsområde.

Færdigheder

 • kan forstå og begrebsliggøre teorier, problemstillinger og centrale begreber fra kurset samt kritisk reflektere over deres styrker og svagheder
 • kan redegøre for valg af teorier og forholde dem til en empirisk problemstilling
 • kan identificere styrker og svagheder ved organisationsstrukturer, herunder forskellige organisationsformer såsom bureaukrati, adhockrati og divisionaliserede organisationer
 • kan analysere organisatoriske og forvaltningsmæssige problemer i forhold til både interne og eksterne, nationale såvel som europæiske og internationale sammenhænge, relationer og institutioer
 • kan analysere, diskutere og problematisere forskellige organisatoriske aktiviteter som fx behov for modernisering og omstrukturering
 • kan anvende metoder til på systematisk vis at vurdere forskellige kilder og analytiske indfaldsvinkler til at indkredse og opnå dybdegående forståelse for et organisatorisk fænomen

Kompetencer

 • kan vurdere og kritisk reflektere over forskellige tiltag og behov for modernisering og omstrukturering på et teoretisk grundlag
 • kan analysere komplekse og udviklingsorienterede processer i den offentlige sektor
 • kan beskrive, analysere og vurdere samspil mellem organisation og omverdenen
 • kan beskrive, analysere og vurdere aktuelle organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger på et teoretisk kvalificeret grundlag

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori, forvaltning, ledelse og politiske institutioner
Prøveform
Skriftlig
Individuel, skriftlig prøve
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Theory, Administration, Management and Political Institutions
ModulkodeBAPAS201727
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet