At undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul får de studerende et overblik over principperne i de mest udbredte kvalitative og kvantitative metoder inden for samfundsvidenskab, og hvordan disse metoder kan anvendes til at undersøge læring i forskellige organisatoriske kontekster. Videnskabsteoretiske forudsætninger for metoderne behandles.

Læringsmål

Viden

  • samfundsvidenskabelige metoder til undersøgelse af organisatorisk læring og disse metoders mu-ligheder og begrænsninger
  • videnskabsteoretiske forudsætninger for samfundsvidenskabelige metoder til undersøgelse af organisatorisk læring, herunder forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder samt forholdet mellem forskning og evaluering
  • begreber og principper for forskellige udbredte metoder til dataindsamling, herunder surveyunder-søgelser, registerdata, kvalitative interviews, observation samt tekstanalyse

Færdigheder

  • at opsøge og tilegne sig resultater af samfundsvidenskabelige undersøgelser af organisatorisk læring
  • at vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelsers forskningsmetodiske kvalitet og videnskabelige grundlag
  • at anvende udbredte samfundsvidenskabelige til dataindsamling

Kompetencer

  • at kunne vælge relevante samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge problemstillinger inden for organisatorisk læring
  • at kunne reflektere selvstændigt og kritisk over forskellige empiriske metoder muligheder og be-grænsninger

Undervisningsform

Undervisningen rummer arbejde med cases og øvelser, og der knyttes forbindelse til metodespørgsmål i de studerendes projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAt undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 3. semester med en intern individuel prøve. Som udgangspunkt for prøven udformer den studerende en synopsis. Prøven former sig som en diskussion med udgangspunkt i synopsis, men med inddragelse af elementer fra modulets samlede område.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExploring learning in organisations. Methods of investigation and analysis I.
ModulkodeBAOL20199
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet