Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og -processer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsens 6. semester. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset kommunikationsfagligt emne. Den studerende skal således kunne formidle sine resultater og sin viden inden for det faglige felt korrekt og adækvat mundtligt såvel som skriftligt. Den studerende kan vælge at tone projektet i retning af medieformidlet kommunikation eller i retning af interpersonel kommunikation. Bachelorprojektet handler om kommunikationstilrettelæggelse og -processer i teori, analyse og praksis.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

I tilknytning til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for områderne:

 • Organisationskommunikation og -kultur
 • Markedskommunikation, medier og offentlighed
 • Professionel personlig kommunikation

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • teori, metode og praksis inden for et eller flere kommunikationsfaglige områder
 • videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for specialiseringen af sit bachelorprojekt
 • kommunikation som proces
 • tilrettelæggelsen af kommunikation
 • og forståelse for kommunikation
 • mønstre og mekanismer i sprog, æstetik og genrer
 • brugere, brugssituationer og kulturel kontekst
 • egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre og
 • institutioners og organisationers kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt at kunne demonstrere professionelle færdigheder inden for kommunikationsfaget
 • at planlægge kommunikationsprocesser og designe relevante budskaber gennem forståelse af behov og interesser hos både afsender og modtager
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister
 • håndtere og analysere kommunikation og kommunikationsteoretiske problemstillinger
 •  at formidle viden om kommunikationsfaglige problemstillinger til forskellige målgrupper.

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer og håndtere skriftlig og mundtlig kommunikation samt kommunikation via audiovisuelle og digitale medier
 • kritisk og konstruktivt at deltage i informations- og kommunikationsopgaver ved at kunne beskrive, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for kommunikationsområdet
 • at planlægge og aktivt indgå i kommunikationstilrettelæggelse og -processer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og – processer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog. Hvis det skrives på et fremmedsprog skal dets resume være på dansk.

Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBA Project: Planning Communication and Communication Processes
ModulkodeBAKDM201828
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
6. semester Kommunikation
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet