Kultur, kommunikation og organisation (engelsk)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med organisationers struktur og kommunikation i en interkulturel sammenhæng, og de studerende introduceres således til organisationsteori, organisationskommunikation og interkulturel kommunikation. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • interkulturel kommunikation i organisationer med relation til fremmedsprogsområdet
 • grundlæggende organisationsteorier, herunder deres historik
 • centrale områder inden for organisationskommunikation
 • grundlæggende humanistisk videnskabsteori.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne inden for kultur, kommunikation og organisation

 • at formidle og begrunde valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem på et grundlæggende niveau

 • at anvende relevant teori og metode i en interkulturel organisationskommunikativ kontekst

 • at analysere problemstillinger i relation til interkulturel organisationskommunikation

 • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om interkulturel kommunikation i organisationer i relation til fremmedsprogsområdet

 • at formidle viden i en form, som overholder væsentlige principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at indgå i interkulturelle sammenhænge i en organisatorisk kontekst

 • at kunne formidle sin viden om interkulturalitet i relation til fremmedsprogsområdet

 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL

 • at reflektere over egne kompetencer og progression inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur, kommunikation og organisation (engelsk)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, som udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige eksamen.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture, Communication and Organisation (English)
ModulkodeBAINV205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet