Videnskabsfilosofi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i centrale videnskabsteoretiske problemstillinger samt en forståelse af videnskabernes metodologiske tilgange. Der bliver også introduceret til diskussionen om og studier af videnskabens rolle i det moderne samfund. Modulet tilrettelægges som et problemorienteret projektarbejde, hvortil der er knyttet et kursusforløb, som omfatter de centrale temaer i videnskabsfilosofi samt de vigtigste videnskabsteoretiske strømninger og positioner. Særlige fokuspunkter i det problemorienterede projektarbejde vil være deltagelsen i den underviserdefinerede gruppe (på mindst fire studerende) samt projektets afsæt i underviserbestemte temaer og cases.

Læringsmål

Viden

 • om moderne videnskabsteoretiske positioner, begreber og teorier
 • om epistemologiske og ontologiske baggrundsantagelser af videnskabsteori
 • om etiske og samfundsmæssige perspektiver på videnskabens udvikling og rolle i samfundet
 • om sammenhængen mellem teknologi og videnskab, herunder digital teknologi 

Færdigheder

 • at identificere og redegøre for samt nuanceret diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger
 • at anvende udvalgte videnskabsteoretiske teorier og metoder til at identificere specifikke problemstillinger inden for andre fagområder og i relation til samfundsmæssige forhold
 • at formidle videnskabsteoretiske temaer og problemstillinger nuanceret og stringent samt diskutere videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-specialister
 • at indgå konstruktivt i en projektgruppe, hvis sammensætning den studerende ikke selv har bestemt
 • at arbejde med afsæt i problemstillinger defineret af en ekstern rekvirent (underviseren)

Kompetencer

 • selvstændigt at undersøge grundlæggende og evt. implicitte præmisser, fejlslutninger og argumenter i problemstillinger og diskussioner i forhold til videnskabelig teori og praksis
 • at igangsætte og styre fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger inden for det videnskabsfilosofiske område
 • at kunne indgå i arbejdssammenhænge, hvor man ikke selv vælger sine samarbejdspartnere
 • at kunne benytter teorier og metoder i forhold til en problemstilling, man ikke selv har defineret

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsfilosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse.

Med mindre der søges og gives dispensation, skal gruppen bestå af min. 4 studerende. Projektrapporten skal ikke angive, hvilken studerende der har skrevet hvilke dele. På baggrund af den mundtlige gruppeprøve skal der ikke desto mindre foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Sidetal: Min. 10 og max. 15 sider pr. studerende.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog max 2 timer ved store grupper. Min. 10 minutter af den samlede eksamenstid skal afsættes til projektrapportens procesdel.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Philosophy of Science
ModulkodeBAFIL20238
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet