Videnskabsfilosofi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i centrale videnskabsteoretiske problemstillinger samt en forståelse af videnskabernes metodologiske tilgange. Der bliver også introduceret til diskussionen om og studier af videnskabens rolle i det moderne samfund. Modulet tilrettelægges som et problemorienteret projektarbejde, hvortil der er knyttet et kursusforløb, som omfatter de centrale temaer i videnskabsfilosofi samt de vigtigste videnskabsteoretiske strømninger og positioner. Særlige fokuspunkter i det problemorienterede projektarbejde vil være deltagelsen i den underviserdefinerede gruppe (på mindst fire studerende) samt projektets afsæt i underviserbestemte cases.

Læringsmål

Viden

 • om moderne videnskabsteoretiske positioner, begreber og teorier
 • om epistemologiske og ontologiske baggrundsantagelser af videnskabsteori
 • om etiske og samfundsmæssige perspektiver på videnskabens udvikling og rolle i samfundet

Færdigheder

 • at identificere og redegøre for samt nuanceret diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger
 • at anvende udvalgte videnskabsteoretiske teorier og metoder til at identificere specifikke problemstillinger inden for andre fagområder og i relation til samfundsmæssige forhold.
 • at formidle videnskabsteoretiske temaer og problemstillinger nuanceret og stringent samt diskutere videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-specialister.
 • at indgå konstruktivt i en projektgruppe, hvis sammensætning den studerende ikke selv har bestemt.
 • at arbejde med afsæt i problemstillinger defineret af en ekstern rekvirent (underviseren).
 • at kunne reflektere over projektprocessen via inddragelse af relevant teori og metode.

Kompetencer

 • selvstændigt at undersøge grundlæggende og evt. implicitte præmisser, fejlslutninger og argumenter i problemstillinger og diskussioner i forhold til videnskabelig teori og praksis
 • at i gangsætte og styre fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger inden for det videnskabsfilosofiske område.
 • at kunne indgå i arbejdssammenhænge, hvor man ikke selv vælger sine samarbejdspartnere.
 • at kunne benytter teorier og metoder i forhold til en problemstilling, men ikke selv har defineret.

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsfilosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektrapporten/ det skriftlige arbejde Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. En selvstændig del af rapporten skal behandle projektprocessen. Projektrapporten udgør derved grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis.præstation.


Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Sidetal: Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper. Mindst 10 minutter af den samlede eksamenstid skal afsættes til projektrapportens procesdel. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Philosophy of Science
ModulkodeBAFIL20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet