Formueret III

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret III består af fagelementerne Obligationsret II og Finansieringsret og insolvensret.

Obligationsret II: Målet er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Modulet indeholder en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Finansieringsret og insolvensret: Målet er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse en række centrale finansieringsretlige og insolvensretlige problemstillinger.

Modulet indeholder en række centrale finansieringsretlige og insolvensretlige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Obligationsretlig terminologi, argumentation og problemløsning
 • De obligationsretlige regler om personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold, overdragelse af fordringer, fordringers ophør, herunder ved eftergivelse, efterbetaling, condictio in debiti, modregning, passivitet og forældelse, samt hæftelsesformerne, herunder kaution
 • Indholdet af løsørepanterettigheder
 • Forholder mellem panthaver og pantsætter
 • Tilbehørspanteret
 • Virksomhedspant
 • Underpant i løsøre
 • Håndpant
 • Ejendomsforbehold
 • Tilbageholdsret
 • Ophør af panteret
 • Individualforfølgningsreglerne
 • Udlægsgrundlag
 • Arrest
 • Indsigelser mod udlæg arrest
 • Genstanden for udlæg
 • Virkningen af udlæg
 • Tvangsauktion
 • Indtræden af konkurs
 • Ligebehandlings- og urådighedsprincippet i konkurs
 • Konkursmassen
 • Kreditorgrupper
 • Konkursorden og konkursprivilegier
 • Omstødelse i konkurs
 • Forholdet til panthavere og andre rettighedshavere
 • Fundamentet for eksekution
 • Parternes stilling ved eksekution
 • Genstanden for eksekution
 • Arrest og forbud
 • Samspillet med eksekution og øvrige formueretlige regler

Færdigheder

 • Identificere, kvalificere og løse obligationsretlige spørgsmål og problemstillinger inden for de af modulet omhandlede emner
 • Vise kendskab til og redegøre for indholdet af de relevante obligationsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål og anvende korrekt obligationsretlig terminologi
 • Beskrive gældende ret
 • Identificere det retlige indhold af en tvist i eksekutionssystemet, løsøretingsretlig tvist og in-solvensretlig tvist og beskrive denne i korrekt terminologi
 • Skelne mellem irrelevante og relevante fakta
 • Operere med flere formueretlige discipliner
 • Anvende relevante retsregler og retssætninger på fakta
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af eksekutionsretlige, tingsretlige og insolvens-retlige spørgsmål
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af relevante retskilder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om de omfattede obligationsretlige emner
 • Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Redegøre for reglerne om rettigheder i løsøre, individualforfølgning og universalforfølgning
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til eksekutionsrettens, tingsrettens og insolvensrettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om sikkerhedsretlige og insolvensretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere en konkret problemstilling og identificere de relevante retsregler til løsning af den forelagte problemstilling, samt anvende retsreglerne korrekt ved brug af den juridiske metode

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law III
ModulkodeBA-EJ-18-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes første gang efteråret 2019
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II – personskifte i skyldforhold, fordringers ophør, hæftelsesformer, Karnov Group, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Karnov Group, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Konkursret, Jurist- og økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Eksekutionsret, Jurist og økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Kompendium i sikringsakter (v/Factum books)
 • Kompendium i fordringspant (gøres tilgængelig på moodle)