Erhvervsstrafferet med grundlæggende proces

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i strafferet og straffeproces og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. De skal endvidere have forståelse for strafferettens og straffeprocessens placering i samfundet, ligesom de skal have en helt basal indsigt i udvalgte civilprocessuelle elementer. 

Straffeteorier, strafferetlig lovanvendelse, straffrihedsgrundene, tilregnelse, forsøg og medvirken samt international strafferet. Udvalgte dele fra strafferettens specielle del, herunder forbrydelser mod liv og legeme og berigelsesforbrydelserne. Civilprocessens grundprincipper og enkelte udvalgte delemner.

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende straffeproces og snitfladerne til den grundlæggende civilproces
 • Strafferettens begreber, generelle principper og videnskabelige problemstillinger
 • De almindelige strafferetlige forudsætninger for at fysiske og juridiske personer kan ifalde strafansvar
 • Gerningsindholdet af de mest centrale berigelsesforbrydelser, herunder straffelovens §§ 276-283
 • De strafferetlige ansvarsbetingelser for fysiske personer, herunder objektive krav, subjektive krav og straffriheds- og strafbortfaldsgrunde
 • De strafferetlige betingelser for virksomhedsansvar
 • Forsøg
 • Medvirken
 • Dokumentfalsk
 • Udvalgte særlovsbestemmelser
 • De strafferetlige sanktioner i hovedtræk

Færdigheder

 • Redegøre for de strafferetlige ansvarsbetingelser og disses samspil
 • Anvende ansvarsbetingelserne på kendte og fremmede eksempler i relation til berigelsesforbrydelserne, dokumentfalskbestemmelsen og udvalgte særlovsovertrædelser
 • Redegøre for og anvende reglerne om forsøg og medvirken, disses samspil med de strafferetlige ansvarsbetingelser og forskellige typer af gerningsindhold samt kunne anvende disse regler på kendte og fremmede gerningsindhold
 • Redegøre for de generelle krav til berigelsesforbrydelserne, for udvalgte berigelses- og andre forbrydelser og for disses indbyrdes afgrænsning
 • Redegøre for de strafferetlige sanktioner, når der er tale om strafbare forhold
 • I forhold til enkle eksempler kunne analysere og identificere mulige overtrædelser i en konkret kontekst og sammenholde resultatet heraf med ansvarsbetingelserne med henblik på at afgøre, om der tale om et strafbart forhold eller ej

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på grundlæggende erhvervsstrafferetlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til strafferetslovgivningens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om strafferetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Kunne undgå selv at ifalde strafferetligt ansvar i forbindelse med egen eller arbejdsgivers erhvervsudøvelse

Undervisningsform

Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsstrafferet med grundlæggende proces
Prøveform
Skriftlig
2 timers kortsvarseksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporate criminal law including basic rules on court procedure
ModulkodeBA-EJ-13-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes sidste gang foråret 2019
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Vagn Greve og Lars Bo Langsted: Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Materialesamling indeholdende uddrag fra Kommenteret Straffelov, Speciel Del samt udvalgt litteratur vedrørende civilproces