Erhvervsøkonomisk modul

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsøkonomisk modul består af fagelementerne: Generel Erhvervsøkonomi, Information Management og Informations systems, Videnskabsteori og Metode samt projekt.

Generel Erhvervsøkonomi: At introducere den studerende til grundlæggende erhvervs - og virksomhedsøkonomi. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i virksomhede og organisationers interessenter, mål, ressource og omgivelser. Herefter diskuteres ledelse og  organisering, produktion, marketing/salg, økonomi/regnskab,  humane ressourcer, globalisering, innovation og entreprenørskab.

Information Management og Informations systems: At give den studerende en grundlæggende indføring i Information Management og Information Systems, der er relevante for erhvervsøkonomiske studier.Fagindholdet omfatter en række grundlæggende it kompetencer, der bredt dækker en række centrale it-mæssige kompetencer inden for det erhvervsøkonomiske område.

Videnskabsteori og Metode: At give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteoretiske problemstillinger, der er relevante for erhvervsøkonomiske studier. Fagindholdet omfatter videnskabsteoretiske begreber som paradigme,
ontologi og epistemologi og disses kobling til erhvervsøkonomiske problemstillinger. Derudover metodiske tilgange til på videnskabeligt niveau at forstå og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Der vil blive draget paralleller mellem centrale videnskabsteoretiske begreber og konkrete organisatoriske problemstillinger.

Projekt: Projektmodulet giver den studerende mulighed for at arbejde problemorienteret og udarbejde et projekt, der giver de studerende en bredere og/eller dybere indsigt i modulets tilhørende fag. Den PBL baserede pædagogik skal sikre, at der er udarbejdet en central problemformulering, der udspringer af en reel undren over en, gerne tværfaglig, problemstilling. Det faglige indhold i projektet skal primært tage udgangspunkt i den problemformulering, den studerende har udarbejdet. Dette skal ske med udgangspunkt i de tre studiefagsmoduler Introduktion til erhvervsøkonomi, Informationsledelse og informationssystemer og Videnskabelig metode, der danner temarammen for projektarbejde.

Læringsmål

Viden

 • Centrale erhvervsøkonomiske problemer, begreber og perspektiver
 • Det erhvervsøkonomiske fagområdes bredde og kompleksitet
 • Centrale informationssystemers begreber og teorier
 • At reflektere over informationssystemernes begreber ud fra forskellige perspektiver, hvor formålet er at kunne diskutere informationssystemernes brug og deres begrænsninger og at kunne give eksempler
 • At blive i stand til at diskutere og sammenligne forskellige informationssystemers koncepter i den organisatoriske og samfundsmæssige kontekst
 • Hvorfor information er vigtig - og dermed få indsigt i betydningen af informationssystemer. Hvad er vigtige egenskaber for information? Hvordan informations- og informationssystemer vedrører strategi, og hvordan forskellige informationssystemer passer ind i virksomhedens samlede it arkitektur
 • Centrale videnskabsteoretiske begreber som; paradigme, ontologi, epistemologi, slutning og sandhed
 • Hvordan begreberne kan anvendes i projektarbejdet i forbindelse med løsningen af en konkret problemstilling
 • Problembaseret videnskabeligt projektarbejde
 • Hvordan en empirisk og/eller teoretisk erhvervsøkonomisk problemstilling identificeres, behandles og indløses på en systematisk og velovervejet måde

Færdigheder

 • Reflektere over begrebernes og perspektivernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger ud fra en PBL pædagogik, herunder at anvende dem i forbindelse med erhvervsøkonomiske og organisatoriske problemstillinger.
 • Være i stand til at kunne kommunikere med dataloger.Der vil blive undervist i udvikling af informationssystemer generelt set og mere detaljeret i modellering af informationssystemer (modellering vil være det vigtigste emne for øvelserne)
 • De studerende vil blive introduceret til informationssystems relaterede teorier, såsom teknologi accept model og udbredelsen af ​​innovation teori. ERP-systemer og e-handel vil blive grundigt belyst
 • Arbejde med videnskabsteoretiske begreber som paradigme, ontologi, epistemologi, slutning og sandhed metodisk i forbindelse med erhvervsøkonomiske og organisatoriske problemstillinger
 • Gennemføre et problembaseret videnskabeligt projektarbejde inden for projektarbejdets faglige temaramme (jf. de tre studiefagsmoduler nævnt ovenfor), herunder skal de studerende kunne:
  - udarbejde og afgrænse en problemformulering,
  - udvise videnskabsteoretisk og metodisk refleksion, herunder kunne reflektere over og begrunde, hvordan problemformuleringen kan behandles og indløses på en systematisk og velovervejet måde,
  - indsamle/generere, kritisk vurdere og anvende relevant empiri,
  -  indsamle, kritisk vurdere og anvende relevant litteratur/teori fra bøger, tidsskrifter og andre kilder,
  - behandle problemformuleringen på en systematisk og velovervejet måde, herunder kunne gennemføre en relevant analyse, tolkning, syntese og/eller diskussion,
  - udarbejde en konklusion i forhold til problemformuleringen, herunder hvis relevant udforme forslag til løsning(er) på det behandlede problem og diskutere implementering af løsning(er), hvis dette ligger inden for projektets rammer

Kompetencer

 • Syntetisere hvordan viden om og refleksion over de forskellige begreber og perspektiver tilsammen gør det muligt at forstå og arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til virksomheder og organisationer
 • Inddrage centrale elementer fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver i deres fortsatte kursusaktiviteter samt projektskrivning
 • Være i stand til at integrere de erhvervsøkonomiske termer i en videnskabelig metodisk kontekst
 • Formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation og dokumentation,
 • Reflektereover styrker og svagheder såvel som muligheder og begrænsninger i projektarbejdet,
 • Relatere projektarbejdet til semestrets pensum og målene for de tre studiefagsmoduler: Introduktion til Erhvervsøkonomi, Informationsledelse og informationssystemer og Videnskabelig metode

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 540 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnErhvervsøkonomisk modul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Aflevering af projektet sker i Digital eksamen. Hvis projektet afleveres for sent, mister den studerende retten til at gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg jf. eksamensordningens § 4.3 om projektaflevering.

Af projektforsiden skal fremgå gruppenummer og navne på gruppemedlemmerne.

Projektet må for en gruppe max. fylde 35 normalsider, eksklusiv bilag som max må fylde 5 normalsider. En normalside svarer til max 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum osv.) Det er sidetallet, som gælder i udregningen.

Afleveres der flere sider end tilladt, må censor og eksaminator stoppe med at læse, når de kommer til max. sidetal
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomics and business administration
ModulkodeBA-EJ-13-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes sidste gang foråret 2018
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormEkstern censur

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Nickels, McHugh and McHugh. Understanding Business. McGraw-Hill, seneste udgave
 • Lars Gelsing, Innovation i Danske Virksomheder, seneste udgave
 • Litteratur til pensum: (SKAL IKKE KØBES – FINDES ELEKTRONISK):
 1. Shane, 2000
 2. Shane, 2009
 3. Tidd & Bessant, 2005 – Kap. 1 & 2
 4. Kristiansen & Gertsen, 2014
 5. Kristiansen (Kap. 5), 2014
 6. Morris et al., 2005
 7. Chesbrough & Rosenbloom, 2002
 8. Johnson et al., 2008
 9. Fielt, 2013
 10. How the US Lost out on IPhone Work
 • Belanger, F & van Slyke, C. Information Systems for Business. Wiley, seneste udgave
 • Ingeman Arbnor & Bjorn Bjerke. Methodology for creating business knowledge. Sage, seneste udgave