Projektarbejde med videnskabsteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at understøtte det problemorienterede projektarbejde med særligt henblik på at udvikle den studerendes evner til at dokumentere, begrunde og afgrænse en videnskabsteoretisk funderet problemformulering, samt til at kunne gennemføre en samfundsøkonomisk analyse, og herunder forholde sig videnskabsteoretisk til valg af teori, empiri, projektmetode og økonomisk metode.

For at understøtte projektarbejdet introduceres den studerende, i en forelæsningsrække ved projektperiodens begyndelse, til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger af særlig interesse for det samfundsøkonomiske fagområde. Kurset tilrettelægges i sammenhæng med den viden, den studerende har opnået i forudgående kurser og projektarbejde på 1. – og 2. semester. Videnskabsteorikurset og den nævnte viden udgør den studerendes ballast for projektarbejdet. Projektarbejdet på 2. semester tager udgangspunkt i den studerendes eget emnevalg og problemfelt inden for temaet samfundsøkonomi og videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale begreber i videnskabsteori med særlig interesse for samfundsøkonomi og hvordan man reflekterer videnskabsteoretisk over en fagøkonomisk problemformulering.
  • hvordan man reflekterer videnskabsteoretisk over begreberne teori, empiri, metode og analyse.
  • hvordan man i et projektarbejde kan opbygge en sammenhængende argumentation fra problemformulering til konklusion på et konsistent videnskabsteoretisk grundlag.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forholde sig videnskabsteoretisk kritisk til brug af økonomisk empiri og teori.
  • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk problemstilling inden for en videnskabsteoretisk funderet økonomisk problemformulering og på baggrund heraf argumentere for teoretisk forankrede løsningsforslag.
  • at vælge og anvende en økonomisk metode korrekt i forhold til at udarbejde en økonomisk analyse korrekt med afsæt i en given problemformulering.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at foretage vurderinger og træffe valg vedrørende problemformulering, metode, videnskabelig analyse og konklusion i et samfundsøkonomisk og videnskabsteoretisk funderet projektarbejde.
  • formår at vurdere videnskabsteoretiske problemstillinger i økonomiske analyser.
  • at kunne tage ansvar for egen læring og faglig udvikling i relation til økonomiske analyser både individuelt og i gruppesammenhæng.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde med videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen (max 6 medlemmer) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work with Science Theory
ModulkodeBAØKO20239
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet