PBL og projektarbejde

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at understøtte det problemorienterede projektarbejde særligt med henblik på at udvikle den studerendes evner til at dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering, samt at kunne gennemføre en samfundsøkonomisk analyse, og herunder forholde sig til valg af teori, projektmetode og økonomisk metode. Endvidere er målet at give den studerende færdigheder i at indsamle og fremstille økonomiske data, samt kritisk kunne læse, forstå og analysere statistik på et grundlæggende niveau ved brug af relevant software. Derudover giver modulet den studerende redskaber til at søge faglitteratur, og evner til at fremstille referencer og litteraturliste korrekt ved brug af relevant software, samt redskaber til at forbedre egen læring individuelt og i samarbejde med andre

Modulet indeholder en række redskabsfag: Data og Dokumentation, Praktisk Statistik, Metode og Projektstyring, der alle har til formål at understøtte det problemorienterede projektarbejde. Data og Dokumentation introducerer til søgning efter økonomiske data og økonomisk litteratur, samt kritisk og korrekt brug af tabeller og grafer hhv. referencer og litteraturlister. Praktisk Statistik introducerer grundlæggende statistisk forståelse af brug af data og evne til kritisk at kunne læse og forstå statistik for brug heraf i projektrapporter. Metode introducerer til PBL med problemformulering og metode. Der udvikles en forståelse af dokumentation, begrundelse og afgrænsning af en problemformulering, forståelse af projektmetode og et grundlæggende kendskab til økonomisk metode som underlag for den analyse, der skal gennemføres i P1-projektarbejdet. Projektstyring skal give den studerende redskaber til at styre et projektarbejde og til at indgå i et forpligtende samarbejde i en gruppe. Modulet afsluttes med et projektarbejde, der tager udgangspunkt i en allerede formuleret problemstilling med her tilhørende metode indenfor temaet Dansk økonomi i internationalt perspektiv.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • Aalborgmodellen for PBL og hvordan man i et projektarbejde kan opbygge en sammenhængende argumentation fra problemformulering til konklusion.
  • centrale videnskabelige problemstillinger inden for det fagøkonomiske felt.
  • begreberne teori, empiri, metode og analyse og hvordan man skelner mellem projektmetode og økonomisk metode.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at søge og forstå relevant økonomisk faglitteratur og data.
  • at forholde sig kritisk til statistisk materiale med flere variable herunder vurdering af sammenhæng.
  • at præsentere en økonomisk analyse korrekt med afsæt i en given problemformulering og – metode.
  • at styre et projektarbejde på et grundlæggende niveau.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at indgå i gruppesamarbejde med en økonomfaglig tilgang.
  • selvstændigt at være i stand til at foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng og argumentere på et videnskabeligt grundlag.
  • at identificere læringsstile og processer, der motiverer egen læring både individuelt og i gruppesammenhæng.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPBL og projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen (max 6 medlemmer) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learing and Project Work
ModulkodeBAØKO20235
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet