Universelt design: Investering og værdi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Modulet introducerer viden og teori om hvordan man kan diskutere og vurdere investering i universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk og værdibaseret perspektiv.

Modulet præsenterer forskellige teoretiske begreber relateret til værdiforståelse, herunder begreber der tager afsæt i fx økonomisk, social og etisk værdiforståelse.  Det økonomiske rationale undersøges og sættes i relation til andre investeringspotentialer relateret til at skabe universelt design og tilgængelighed.

Modulet introducerer forskellige teoretiske metoder for at analysere, beregne og italesætte økonomiske og værdibaserede udgifter og indtægter ved at investere i universelt design og tilgængelighed. Det undersøges derfor også hvordan investering og værdi ifm. universelt design og tilgængelighed kan indgå i større generelle virksomheds- eller samfundsdagsordener, så som adgang til arbejdsmarkedet, den inkluderende folkeskole, retten til ligebehandling og den sociale bæredygtighed.

Parallelt undersøges de etiske aspekter af værdibegrebet med de økonomiske og sociale. Modulet undersøger de etiske dilemmaer og svære prioriteringer, der kan opstå, når flere forskellige brugerbehov skal tilgodeses og nogle gange kommer i konflikt med hinanden. De studerende diskuterer, hvad det betyder for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation og formidling. Desuden undersøges det hvordan investering og etik er forbundet, herunder hvordan brugere og målgrupper kan italesættes og beregnes, og hvordan investering og udbytte kan defineres.

Undervisningen introducerer relevante incitamentsprogrammer, og de studerende introduceres til forskellige analysemetoder, der kan anvendes til analyse af udviklingspotentialet i egen praksis ift. kommunikation, beregninger og værdiforståelse.

Investerings- og værdibegreberne undersøges også i forhold til begrebsforskelle i hhv. universelt design og tilgængelighed, og diskuteres konkret med afsæt i eksempler fra praksis. Der diskuteres projekter i en bred skalaforståelse, herunder også bygningsdetaljer, hele byggerier og offentlige byrum/uderum.

Indhold

Modulet giver indblik i:

 • Perspektiver på samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • forskellige teorietiske forståelser af værdi, investering og udbytte
 • Kommunikation og formidling af investeringsstrategier
 • Etiske diskussioner i beslægtede fagområder
 • Forskellige tilgange til kommunikation af investering og udbytte relateret til både økonomiske, sociale og etiske aspekter
 • Eksempler fra praksis

Opgavetema

Analyse af investeringsstrategi og -potentiale belyst fra forskellige aktørers udgangspunkt. Opgaven løses med udgangspunkt i både teori og case og relateres til egen praksis.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Har viden om forskellige teoretiske faglige forståelser for universelt design i et investeringsperspektiv.
 • Har viden om teoretiske modeller som anvendes i investeringsdiskussioner, fx cost-benefit analyser, CSR teori, purple pound etc.
 • Har viden om potentielle samfundsøkonomiske gevinster ved investering i universelt design ift. både økonomiske, sociale og etiske aspekter.
 • Har viden om etiske og bæredygtigheds aspekter og dilemmaer ift. både universelt design og tilgængelighed.
 • Har viden om relevante faglige teorier i krydsfeltet mellem økonomi, etik og bæredygtighed i relation til begreberne ligeværdighed, universelt design og tilgængelighed i byggeriet.
 • Har viden om relevante og aktuelle incitamentsprogrammer og tiltag relateret til universelt design i byggeriet.
 • Introduceres til tværfaglig dialog og samarbejde gennem gruppearbejde (interpersonel kompetence)

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Er i stand til at reflektere over universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk perspektiv.
 • Har indblik i det økonomiske rationale og potentialer og kan se det i sammenhæng med konkrete praksissammenhænge.
 • Kan reflektere over etiske og ligeværdighedsproblematikker for brugergrupper i forbindelse med byggeriets komplekse processer/i praksissammenhæng.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan analysere og formidle centrale problemstillinger i lyset af økonomiske, sociale og etiske aspekter af investering i universelt design og tilgængelighed.
 • Kan reflektere over universelt design og tilgængelighed i et etisk og bæredygtigt fremadrettet samfundsperspektiv samt sætte investeringsaspektet ind i relevante større samfunds- og byggemæssige debatter.
 • Kan anvende tværfaglige og fagspecifikke problemstillinger ift. UD i byggeriet (problemorienteret kompetence)
 • Kan anvende samarbejdsmetoder for udvikling af tværfagligt sprog og kommunikation (interpersonel kompetence)
 • Kan anvende metoder for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (strukturel kompetence)
 • Kan anvende rolle- og ansvarsfordeling (strukturel kompetence)
 • Kan anvende egen læringsmulighed fra modulopgave til modulopgave (metakognitiv kompetence)

Undervisningsform

Forelæsninger, plenumundervisning, workshops, casestudier, skriftlig opgaveløsning og selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUniverselt design: Investering og værdi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
De studerende skal sideløbende med undervisning og selvstudie, skrive et PBL-projekt. Projektet skal skrives gruppevis. Prøveformen er mundtlig gruppeeksamination på baggrund af en skriftlig projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUniversal Design: Investment and Value
ModulkodeB-UDT-M3-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

UddannelsesejerMaster i inkluderende arkitektur
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet