Kvalitetssikring i praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Modulet går i dybden med, hvordan man kan kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed, herunder hvordan man definerer kvalitet for hvem og i hvilken kontekst og i hvilken skala.

Vi diskuterer brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet. De studerende introduceres til forskellige teoretiske tilgange til kvalitetssikring, og gennem praksis eksempler analyseres potentialet ved forskellige typer kvalitetetssikringsværktøjer. Teorien diskuteres i forhold til konkret praksis og i modulet undersøges det hvordan man kan forstå og vurdere kvaliteten af løsninger og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører.

Gældende regelværk, reguleringsmekanismer og byggeriets processer sættes i relation til relevante kvalitetssikringsmetoder, og de studerende gennemgår eksempler på, hvordan de i deres egen praksis kan forholde sig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Indhold

Modulet giver indblik i:

 • Kvalitet og kvalitetsforståelse
 • Kvalitetssikringsmetoder
 • Fortolkning og udfordringer i gældende regelværk
 • Brugerevalueringsmetoder
 • Registrering og analyse
 • Eksempler på kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed i konkret praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops, selvstudier og ekskursion.

Opgavetema

Analyse af eksisterende kvalitetssikringsmetoder med udgangspunkt i eksisterende bygnings-/designcases og kendte kvalitetssikringsværktøjer, gerne fra egen praksis.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Har viden om universelt design og tilgængelighed i forhold til kvalitetsforståelse og kvalitetssikringsmetoder.
 • Viden om registrering, analyse og evaluering af designprocesser og designløsninger.
 • Viden om fortolkningsmuligheder og -dilemmaer i gældende regelværk.
 • Gældende regelværks rolle og potentiale ift. kvalitetssikringsmetoder
 • Kvalitetsforståelse relateret til forskellige brugerbehov
 • Analyse og vurdering af kvalitetssikring ift. projektprocesser og brugerinvolvering.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan definere kvalitetsparametre for forskellige bygningstypologier og brugergrupper ift. universelt design og tilgængelighed.
 • Kan konkretisere kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed.
 • Kan analysere og vurdere fortolkningsmuligheder af gældende regelværk i relation til hhv. universelt design og tilgængelighed i konkrete projekter og processer.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan identificere kvalitetssikringsprocesser i forhold til universel design og tilgængelighed i komplekse bygge og implementeringsprocesser.
 • Kan kritisk analysere kvalitetssikringsværktøjer i designprocessen.
 • Kan formulere og anvende problemstillinger og problemdiskussion ift egen faglighed (problemorienteret kompetence)
 • Kan anvende egen faglighed i relation til andre fagligheder ift. UD i byggeriet (metakognitiv kompetence)

Undervisningsform

Undervisningsformen er undervisning, praktisk afprøvning og opgaveløsning, ekskursion og on site studier.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitetssikring i praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Modulet afsluttes med afleveringen af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med bestået/ikke-bestået ved intern censur.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuality Assurance and Methodology
ModulkodeB-UDT-M3-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet