Informationsprocesser og arbejdsprocesser

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Det problemorienterede projektarbejde skal tage udgangspunkt i et konkret bygge- eller anlægsprojekt, en byggeorganisation, en virksomhed, eller et IT-projekt i en bygge-virksomhed. Projektarbejdet skal omfatte:

 • Udvikling af empirisk funderet problemstilling med refleksion af relevant teoretisk materiale; dvs. problemstillingen skal tage udgangspunkt i eller inddrage konkret empirisk materiale fra virksomheder eller institutioner, som de studerende skal indhente, anvende, analysere og formidle igennem projektet. De studerende skal som et element, indhente information gennem udførelse af (mindst to) interviews.
 • Projektet skal have et tydeligt problemdesign som redegør for den teori og metode der anvendes i projektet, og hvor teoriens betydning for problemstilling, projektstruktur, analyse og vurdering skal fremgå, ligesom der skal redegøres for metodiske aspekter og overvejelser i projektarbejdsprocessen.
 • En analyse af relationer mellem data/information og arbejdsprocesser i et konkret byggeprojekt (eller virksomhed, byggeorganisation, eller lignende), herunder diskussion af teknologiens betydning for processer og aktiviteter, og vice versa – dvs. den faglige og organisatoriske praksis’ betydning for anvendelse af teknologi (eksempelvis relationer mellem digitale teknologier og konkret lokal praksis på en tegnestue, i en rådgivervirksomhed, hos en udførende, i en bygherreorganisation, hos en leverandører eller anden byggefaglig virksomhed, og identifikation og vurdering af effekterne på produkternes kvalitet eller processernes effektivitet).

Formål: 

Projektenheden skal sætte de studerende i stand til at analysere teknologiers rolle i byggeorganisationer eller byggeprojekt. Midlet hertil er problemorienteret projektarbejde med fokus på relationer mellem den byggefaglige opgave, informationsteknologi og det konkrete organisering der kan iagttages på arbejdspladsen. Under inddragelse af empiri skal de studerende udføre en af analyse af socio-tekniske relationer. Analysen skal have fokus på informationers og informationsprocessers betydning for arbejdsopgaver og organiseringen af arbejdet, og af arbejdsprocessers og professional praksis betydning for anvendelse af teknologi og teknologisk baseret information. De studerende skal beskrive data/informations-produktion og anvendelse i forskellige arbejdsopgaver, og vurdere digitaliseringens indflydelse på opgaver, organisation, kompetencer, kommunikation, eller lignende. Det problembaserede projektarbejde skal bringe de studerende i stand til at kunne anvende en af flere metoder til organisering af gruppesamarbejdet og til løsning af eventuelle gruppekonflikter, forstå forskellige metoder til tilegnelse af viden i forbindelse med projektarbejdet og analysere egen læreproces.

Begrundelse:

Projektenheden skal understøtte udviklingen af analytiske kompetencer, og udvide forståelsen for sammenhænge mellem byggeprocesser, digitale teknologier, dataformer og arbejdsopgaver i byggeprocessen, samtidig med at være en læreproces i det problembaserede projektarbejde. Projektenheden skal skabe den fornødne baggrund for det videre studieforløb, hvorfor kompetencer indenfor metode, arbejdsproces og teorianvendelse vægtes højt i enheden 

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om problemorienteret projektarbejde, og udvikling af analytiske problemstillinger og kunne anvende denne viden til design og udførelse af en undersøgelse af en selvvalgt problemstilling.
 • Have kendskab til videnskabsteori og videnskabelig metode i design og udførelse af en videnskabelig analyse, samt betydningen af disse for indsamling og tolkning af empiriske data.           
 • Skal have (domæne-)viden om digitale værktøjer i byggeriet, om byggepraksis og om arbejdsprocesser i et konkret byggeprojekt, byggevirksomhed, -organisation eller lignende.
 • Skal have viden om byggefaglige praksisser, socio-teknisk teori og om relationer mellem teknologi, organisation, arbejdsopgaver og informationsprocesser. 

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for sociale og faglige gruppers forskellige teknologiske forståelsesrammer og for disses betydning for den samlede effektivitet i udførelsen af en byggeopgave.
 • Skal kunne planlægge, udføre og analysere interviews med relevante aktører, og anvende interviewbaserede informationer på en videnskabelig meningsfuld måde i projektrapporten
 • Skal kunne anvende viden om byggeprocesser og byggepraksis til at identificere og analysere specifikke teknologiske udfordringer i konkrete projekter. 

Kompetencer

 • Skal kunne redegøre for den i projektet anvendte teori; både videnskabsteori, og domæne teori, og sætte disse i relation til den undersøgte problemstilling.
 • Skal i det problemorienterede projektarbejde demonstrere evne til at indkredse og præcisere en problemstilling, som analysen kan danne grundlag for design, teorivalg og metode for en undersøgelse af et selvvalgt problem.
 • Skal demonstrere kompetencer i planlægning og gennemførsel af et problemorienteret projektarbejde, og forståelse for forudsætninger, anvendte metoder og kvaliteten af de opnåede resultater.
 • Kunne redegøre for den valgte projektproblemstillings relationer til mere overordnede diskussioner om og forskning i byggeriets digitalisering og effekterne heraf.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal kunne anvende kontekstinddragelse (brugerinddragelse)
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal have viden om procesanalyse
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne vurdere problemløsning
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering

Undervisningsform

Vejledning af projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationsprocesser og arbejdsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Processes and Work Processes
ModulkodeB-LIB-K1-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i ledelse og informatik i byggeriet
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet