Modul 4: Masterprojekt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1, 2 og 3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder et masterprojekt med inddragelse af de foregående tre semestres fagfelter.

Masterprojektet indeholder elementer fra alle foregående moduler. Formålet er, at de studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling, der relaterer sig til udvikling af vidensbaseret socialt arbejde. De studerende arbejder på fokuseret og dybdegående vis med et udvalgt område af socialt arbejdes praksis. I masterprojektet demonstrerer de studerende, at de har viden, færdigheder og kompetencer til at foretage komplekse analyser, at reflektere over og at udvikle det sociale arbejdes vidensgrundlag. Der lægges vægt på at dette sker på et forskningsbaseret grundlag med inddragelse af in- 15 ternational forskning samt teori og metoder, der er relevante for problemstillingen. Her er der fokus på, at de studerende kan demonstrere evne til at udvælge og begrunde valg af relevant viden, og kan anvende viden analytisk på en måde der integrerer forskning og praksis. Der lægges vægt på, at de studerende kan inddrage og anvende professionelles og andre aktøres viden herunder borgerne og/eller klienternes viden, og er i stand til at formidle komplekse forhold på en forståelig måde. Endelig lægges der vægt på, at problemstillingen relateres til en kompleks social, organisatorisk, politisk, retlig og samfundsmæssige kontekst herunder udviklingstendenser, der er centrale for problemstillingen. Ved færdiggørelse af masterprojektet skal den studerende have opnået den samlede uddannelses kompetenceprofil – se § 5. Dette sikres gennem følgende specifikke læringsmål for masterprojektet.

 

Læringsmål

Viden

 • Et udvalgt område af professionelt socialt arbejde, herunder dansk og international forskningsviden (teori og empirisk forskning) om dette område
 • De komplekse samfundsmæssige, organisatoriske og faglige forhold, der præger det udvalgte område samt hvilken betydning det har for borgere og/eller klienter
 • Samfundsmæssige, organisatoriske og faglige muligheder og barrierer for udvikling af vidensbaseret socialt arbejde på det udvalgte område
 • Relevante teorier, der kan anvendes til at analysere og reflektere over den valgte problemstilling
 • Relevante forskningsmetoder, der kan anvendes til at studere den valgte problemstilling

Færdigheder

 • Arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling, som er relevant for udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde, herunder at kunne opstille en præcis problemformulering, der kan gøres til genstand for fokuseret undersøgelse, analyse og refleksion.
 • Redegøre for og begrunde anvendelsen af dansk og international forskningsviden (teorier, begreber, empiriske undersøgelser m.m.)
 • Gennemføre et selvstændigt undersøgelses-, evaluerings- og/eller udviklingsarbejde knyttet til udvikling af vidensbaseret socialt arbejde herunder at kunne håndtere komplekse processer.
 • Foretage en analyse præget af præcision, kritisk refleksion, integration af forskningsviden (teori/empiri) og praktisk viden samt selvstændige og velunderbyggede konklusioner, der kan anvendes som grundlag for og konkret udvikling af nye løsningsmodeller.
 • Udarbejde et masterprojekt, der på problembaseret, fokuseret og meningssammenhængende vis formidler og udforsker en problemstilling, og hvor dette dels formidles i et sprog, der kan forstås af fagfæller såvel som ikke-specialister, dels lever op til videnskabelige standarder for dokumentation og kildehenvisninger.

Kompetencer

 • Selvstændigt og professionelt at planlægge og gennemføre undersøgelser, analyser og udviklingsprojekter inden for et afgrænset område knyttet til udvikling af vidensbaseret socialt arbejde
 • Udvælge, anvende, analysere og reflektere kritisk over dansk og international forskningsviden (teorier, begreber, empiriske undersøgelser m.m.) inden for et udvalgt afgrænset område
 • Udvælge, reflektere over og anvende forskningsmetoder baseret på viden om deres videnskabsteoretiske, teoretiske og metodologiske forudsætninger og egenskaber.
 • Udvælge og samarbejde med fagfæller, borgere og/eller klienter i forhold til identifikation af problemstillinger, undersøgelse, analyse og/eller i forhold til at identificere nye løsningsmuligheder
 • Formidle viden, problemstillinger, analyser og løsningsmodeller i en rapport, der kan læses af fagfæller og ikke-specialister, og som lever op til videnskabelige standarder for dokumentation og kildehenvisninger.

Undervisningsform

På modulet afholdes der projektseminarer. Formålet er at understøtte arbejdet med masterprojektet. På projektseminarerne undervises der i alle elementer i projektskrivning (problemstilling og problemformulering, anvendelse af teori, metode, analyse, formidling m.m.) og med inddragelse af uddannelsens fagfelter

 • Projektseminar med forelæsning, gruppearbejde, refleksionsøvelser og/eller studenteroplæg
 • Vejledning
 • Projektarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Master Thesis
ModulkodeVSA20149
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Kan udbydes både efterår og forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet