Fra velfærdsstat til konkurrencestat

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Baseret på indsigt i de sidste små 30 års reformer af den offentlige sektor skal den studerende arbejde med spørgsmålet om, hvilke ideer der ligger bag reformerne, og hvordan de har indflydelse på, hvordan styring og ledelse af den offentlige sektor har udviklet sig. De studerende skal beskæftige sig med forskellige normative vurderinger af ideernes udvikling, ligesom det skal diskuteres, hvorfor og hvordan vurderinger har mobiliseret til en reaktion mod fortsatte reformer, herunder mod det styringsparadigme og den forestilling om ledelse, der udviklet. Modulet giver en analytisk og beskrivende tilgang til udviklingen med vægt på de aktuelle udfordringer, og retter sig som sådan mod alle med ledelsesopgaver i og af den offentlige sektor - både de politisk folkevalgte, de administrative leder, driftsledere og faglige ledere. Formålet er at styrke den studerendes indsigt i hvordan forskellige syn på samfund og menneske, egeninteresse og fællesinteresse, ligesom på den offentlige og private sektor har indflydelse på deres hverdag og herunder på deres rolle som ledere i den offentlige sektor.

De 3 x 2 dage på modulet er fordelt på følgende fire overskrifter:

  • Fra velfærdsstat til konkurrencestat – det overordnede billede.
  • Reformerne og deres idehistorie – forholdet mellem borger og offentlig sektor i centrum.
  • Reaktionen– dens ideer og vurderinger.
  • Hvorfor er forholdet mellem reform og reaktion vigtigt for styring og ledelse?

Det valgfri modul afsluttes med udarbejdelse af et skriftligt produkt, hvor den studerende har mulighed for at koble analyse og empiri – f.eks. fra egen dagligdag. Ved udarbejdelse af det skriftlige produkt er der mulighed for vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • den institutionelle kontekst for styring og ledelse i den offentlige sektor, og herunder om, hvilke ideer der ligger til grund for udviklingen i forestillinger om styring og ledelse af samme..

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at sætte egne ledelseserfaringer og- udfordringer i ramme af den institutionelle kontekst og dens historiske forandringer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • til at kunne inddrage spørgsmålet om ideer og idekamp i varetagelsen af rollen som leder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnFra velfærdsstat til konkurrencestat
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFrom Welfare State to Competition State
ModulkodeSMG140097F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Ove K. Pedersen (2011). Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Ove K. Pedersen (2018). reaktionens tid. Konkurrencestaten mellem reform og reaktion. København: Informations Forlag.