Den socialfaglige praksis og dens konsekvenser: Fokus på børn og unge med behov for særlig støtte

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • Servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge, herunder reglerne om børnefaglig undersøgelse, foranstaltninger og afgørelsesbegrebet. Endvidere forståelse for sondringen mellem frivillige og tvangsmæssige foranstaltninger og de tilknyttede retssikkerhedsgarantier samt forståelse for den praktiske gennemførelse af en børnesag i kommune, Ankestyrelse og domstolssystemet. (1)
 • Empirisk og teoretisk viden om udvalgte grupper af udsatte børn og unge og deres livsforløb samt etiske refleksioner bag professionelles brug af denne viden. Desuden velfærdspolitiske forventninger knyttet til denne viden. (2)
 • Begreber og forståelser omkring socialfaglig praksis, fagkulturer, socialfaglig ledelse og udfoldelse af den socialfaglige praksis. (3)
 • Introduktion til organisationssociologi, herunder organisationsstrukturer, organisationskulturer og processer. Tillige fokus på ledelsestilgange, forandringsprocesser (planlagte som emergerende) samt inter-organisatoriske netværk. (4)
 • Tilrettelæggelse af et videnskabeligt, problembaseret projekt fra problemformulering til analyse og konklusion. Desuden viden om forskningsetik og videnskabelige metoder. (5)

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • At anvende viden om udvalgte grupper af udsatte børn og unge som baggrund for undersøgelse af den socialfaglige praksis og dens konsekvenser. (2)
 • At kunne reflektere over og forholde sig kritisk til udfoldelse af socialfaglig praksis samt reflektere over, hvordan dette giver anledning til forandringer i egen praksis. (3)
 • At beskrive den organisatoriske ramme for den socialfaglige praksis. (4)
 • At identificere, formulere og analysere en specifik problemstilling (PBL) i relation til børn og unge med behov for særlig støtte. Desuden at gennemføre en problembaseret undersøgelse af den socialfaglige praksis og dens konsekvenser, herunder at indhente, analysere og vurdere egen empiri. (5)

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • At indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse et fagrelateret problem
 • At redegøre og forholde sig kritisk til fordele og ulemper ved de i projektarbejdet anvendte teorier og metoder.
 • At kunne analysere, vurdere og og behandle praksis-relaterede problemer på eksemplarisk vis
 • Omsætte viden til hensigtsmæssige handlemuligheder knyttet til udviklingen af det sociale arbejde.

Undervisningsform

Fagfelter

Modulet indeholder følgende fagfelter: Retsgrundlag, levevilkår, trivsel og udvikling, socialfaglig teori og praksis, ledelse, organisationer og forandringsprocesser og videnskabelig metode. Fagfelterne bidrager til opfyldning af modulets læringsmål. Modulets fagfelter skal være repræsenterede i projektet, men vægtningen af fagfelterne behøver ikke fordeles ligeligt i projektet, ligesom læringsmålene kan være opfyldt i varierende grad for hvert af fagfelterne.   

 

Retsgrundlag (1)

Temaer i undervisningen er: § 50-undersøgelsen, juridiske krav til indhold og form, reglerne om foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11, iværksættelse af undersøgelse af barnets person uden samtykke, iværksættelse af foranstaltninger uden samtykke, kravet om børnesamtale og kravet om handleplan samt forvaltningsretlige krav, herunder partshøring, klageadgang mv.

 

Levevilkår, trivsel og udvikling (2)

Fagfeltet præsenterer viden om levevilkår og trivsel blandt børn, unge og familier, der modtager støtte i det sociale system. Denne viden tager udgangspunkt i såvel empiriske undersøgelser som teoretiske perspektiver, og der peges på udviklingstendenser i det danske samfund, som har betydning for levevilkår, trivsel og forståelser af udsatte børn og unge. 

 

Socialfaglig teori og praksis (3)

Fagfeltet bidrager på dette semester med indsigt i det sociale arbejdes beskaffenhed, herunder forskellige socialfaglige problemstillinger og praksisser i forbindelse med f.eks. børnefaglige undersøgelser, handleplaner og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger. Der vil være fokus på disse temaer ud fra et overordnet ledelses- og udviklingsperspektiv forstået på den måde, at de studerende præsenteres for de viden med det formål, at der kan reflekteres kritisk over den praksis, som foregår på den enkeltes arbejdsplads og identificeres udviklingsbehov i praksis.

 

Ledelse, organisering og organisatoriske forandringsprocesser (4)

Der introduceres til organisationssociologi med en gennemgang af fagområdets grundelementer, herunder især forskellige perspektiver på organisationsstrukturer og organisationskulturer samt deres implikationer for socialfagligt arbejde. Strukturer og kulturer er centrale analyseperspektiver, som skal hjælpe os til at forstå processerne i organisationer: Hvorledes folk arbejder, samarbejder og modarbejder hinanden, hvorledes systemer bygges op og brydes ned, hvorledes rutine og fornyelse brydes i fascinerende mønstre. Tillige rettes fokus mod den professionelle vidensorganisation, dens transformation og ledelsesudfordringer i tilknytning hertil.

 

Videnskabelig metode (5)

Fagfeltet skal give kompetencer i at opstille, begrunde og afgrænse en problemformulering, anvende forskningsdesign, operationalisere, anvende teori og videnskabelig metode samt analysere, diskutere, vurdere og perspektivere undersøgelsens fund. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer

Forelæsninger, øvelser/dialog/reflekstion, projektseminarer, opgaveskrivning og vejledning.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen socialfaglige praksis og dens konsekvenser: Fokus på børn og unge med behov for særlig støtte
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work and its Consequences: Focus on Children and Young People in Need of Special Support
ModulkodeMBU20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet