Videregående kvalitative metoder: Praksiseksempler, øvelser og forskningsetik

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

I dette valgfag går vi i dybden med kvalitative metoder inden for det sociale arbejdes felt. De studerende præsenteres for og øver sig i forskellige kvalitative metodiske tilgange til studiet af borgeres liv såvel som udførelsen af det sociale arbejdes praksis.

Valgfaget er tilrettelagt med udgangspunkt i de studerendes egne erfaringer med kvalitative metoder og er centreret omkring øvelser knyttet an til forskellige metodiske tilgange som observation, interviews, forløbsanalyser samt visuelle og kreative metoder. Undervisningsformen er baseret på 4 timers lektioner, hvor der forelæses, introduceres til øvelse, og hvor de studerende arbejder aktivt med en øvelse og præsenterer og deler viden med sine medstuderende. Undervisningen bygger på aktiv deltagelse og peer-learning.

Med udgangspunkt i forskellige metoder føres de studerende igennem et helt undersøgelsesforløb fra problemformulering til valg af metode, epistemologi, validitet, etik, analysestrategi, kodning og analyse samt kritiske metodiske refleksioner. Eksamen er en skriftlig opgave i form af et mindre projekt, der har særlig vægt på udfoldelse af det metodiske kapitel. Projektet skal inkludere problemformulering, metodekapitel og en mindre analyse af egenproduceret empirisk materiale. Herved udvikler de studerende et blik for de forskellige metoders fordele og begrænsninger, som kan inspirere og guide dem i forhold til deres speciale-forløb.

Mål

Formålet med valgfaget er at klæde den studerende på til systematisk og kritisk at kunne designe, gennemføre og analysere en kvalitativ undersøgelse med fokus på borgeres liv såvel som det sociale arbejdes vilkår og praksis. Dette sker gennem en specialiseret indførelse i forskellige former for kvalitative metoder med omdrejningspunkt også i den analytiske bearbejdning og de etiske refleksioner. I overensstemmelse med dette overordnede formål skal den studerende lære at frembringe en afgrænset problemstilling samt en operationalisering, foretage relevante videnskabsteoretiske, metodologiske og metodiske valg samt analysere et empirisk materiale.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om teoretiske perspektiver på en kvalitativ tilgang til generering af empiri
 • Har viden om forskellige metodiske indgange til empiriske undersøgelser
 • Har viden om perspektiver på forskerens rolle i undersøgelsesprocesser

Færdigheder

 • Kan arbejde empirisk og problemorienteret, samt på et kvalitativt, videnskabeligt grundlag at identificere problemstillinger relateret til socialt arbejde
 • Kan reflektere over, identificere og argumentere for relevante videnskabelige undersøgelsesmetoder til studiet af konkrete problemstillinger i socialt arbejde
 • Kan reflektere over og tilrettelægge egen rolle som forsker iht. den konkrete problemstilling knyttet til en given undersøgelsesopgave

Kompetencer

 • Kan designe og tilrettelægge empiriske undersøgelser med et kvalitativt udgangspunkt
 • Kan gennemføre kvalitative studier relateret til socialt arbejde
 • Kan forholde sig kritisk og analytisk til kvalitativt indsamlet empirisk materiale
 • Kan designe og gennemføre undersøgelser med afsæt i en situeret etisk refleksion
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, præsentationer fra studerende og fælles diskussioner. PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvalitative metoder: Praksiseksempler, øvelser og forskningsetik
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Qualitative Methods
ModulkodeKASOA20224U
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet