Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
I overensstemmelse med valgfagets formål rummer valgfaget dels en generel introduktion til fænomenet frivilligt socialt arbejde og det bredere fænomen, civilsamfund, som det frivillige sociale arbejde relaterer sig til. Desuden præsenteres og diskuteres nyere tendenser i retning af tværsektorielle organiseringsformer, såsom samskabelse og socialt entreprenørskab, der sættes I relation til det klassiske skel mellem stat, civilsamfund og marked. Desuden kommer vi ind på konkrete metoder og dilemmaer i frivilligt social arbejde. Alle undervisningsningsgange rummer desuden arbejde med aktuelle cases, der forankrer pensum i konkrete eksempler.

I forhold til de overordnede læringsmål for KSA, er valgfaget dels orienteret mod, hvordan sociale problemer defineres og søges løst gennem inddragelse af frivillige/frivilligt socialt arbejde. Desuden skal vi se på, hvordan og hvorvidt socialt arbejde og frivilligt socialt arbejde ligner hinanden (eller differentierer) som aktivitets- og organiseringsformer. Endelig diskuteres de politiske og bredere institutionelle mulighedsstrukturer der understøtter eller begrænser det frivillige sociale arbejdes rolle i en nutidig velfærdsstat. Derved bygger valgfaget videre på deltagernes læring fra henholdsvis modul 1 og 2 og bidrager dermed til noget af den progression og kohærens som efterlyses blandt såvel undervisere som studerende i forhold til KSA som helhed. Et grundigt kendskab til frivilligt social arbejdes praksis og organiseringsformer kan desuden være et nyttigt input for den efterfølgende specialeskrivning og for efterfølgende beskæftigelse i eller omkring den tredje sektor.

Mål
Målet med valgfaget er, at man som studerende bliver i stand til at kaste et kritisk, teoretisk informeret og empirisk velfunderet blik på, hvordan socialt arbejde udføres i den frivillige sektor og inddrages i velfærdsløsninger både i - og på tværs af – civilsamfund, stat og marked. Som KSA-dimittend kommer man ofte til at være i professionel berøring med løsningsmodeller indenfor socialt arbejde, der involverer frivillige, frivilligt social arbejde og civilsamfundsorganisationer. Derfor udgør et kritisk og kvalificeret blik på fænomenet “frivilligt social arbejde” et værdifuldt kompas når strategier, modeller, og udviklingsmuligheder for denne type arbejde skal vurderes og implementeres. I den forbindelse er valgfagets formål desuden at præsentere deltagerne for temaer og problemstillinger der særligt knytter sig til det frivillige sociale arbejdes vilkår og konkrete praksis, såsom hvilke metoder der kendetegner frivilligt sociale arbejde, hvad der kendetegner frivilliges motivation og deltagelse samt hvilke dilemmaer der knytter sig til frivillige projekter. Derudover er formålet med valgfaget, at deltagerne opbygger en forståelse for det frivillige sociale arbejdes rolle og status i en aktuel dansk velfærdsstat i en historisk og international kontekst. Endelig har valgfaget det mere pædagogiske sigte, at træne deltagerne i at reflektere kritisk i fællesskab og at holde oplæg.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFrivilligt socialt arbejde og civilsamfund
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVoluntary Social Work and Civil Society
ModulkodeKASOA20204Y
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet