Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
De seneste års forskning har vist, hvor kompleks, situationsbetinget og samtidig betydningsfuld, interaktionen i frontlinjen mellem borger og professionel (samt professionelle indbyrdes) er. Individuelle samtaler er dokumenteret effektive i forhold til at opnå givne mål, men præcis hvad der virker i samtaler, er et sammensat spørgsmål. I interaktionen kan strukturelle træk, eksempelvis et klientforhold, reproduceres. Men det forekommer også, at strukturelle træk opblødes og løsnes. Det relationelle er således afgørende, ligesom det er afgørende, hvordan det relationelle konkret udvikler sig og håndteres af parterne. Deres indbyrdes forhandling af borgernes ønsker og forudsætninger over for intentioner, krav og tilbud i lovgivningen på området er et centralt fokus. Der er bl.a. mange gråzoner mellem frivillighed og tvang. Der er ligeledes mange elementer i og aspekter af borgernes konkrete inddragelse og deltagelse i - samt deres samarbejde om sagsbehandlingen. Sociologisk samtaleanalyse med baggrund i bl.a. etnometodologi og Goffman’s mikrosociologi har vist sig at være et stærkt redskab til at beskrive og analysere interaktion i socialt arbejde samt en øjenåbner i refleksionssammenhænge i praksis for betydningen af detaljerne i den løbende interaktion.

Mål
Samtaler er et af de mest udbredte fænomener både i det almindelige sociale liv og i praksis i socialt arbejde. Kurset sætter fokus på sociologisk samtaleanalyse som tilgang til at analysere socialt arbejde, herunder betydningen af det relationelle og deltagernes medskabelse af praksis. Valgfaget knytter an til diskussioner af interaktionen mellem professionelle og klienter/brugere/borgere, til diskussioner af interaktionen mellem professionelle indbyrdes, samt til diskussioner af, hvad der konstitueres som tilladelige bidrag til interaktionen. Valgfaget fokuserer på forholdet mellem deltagerne, på relationsarbejde og på deltagernes inddragelse i og medskabelse af praksis.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om sociologisk samtaleanalyse og anvendelsen heraf til at belyse praksis i socialt arbejde
 • Har viden om potentialer og begrænsninger i institutionel interaktion
 • Har viden om betydningen af relationsarbejde og borgerinddragelse
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • Kan foretage analyser af forskellige former for samtaler, herunder af såvel rækkefølge og forhandling som betydningsdannelse og kategorisering i interaktion
 • Kan reflektere over dilemmaer og udfordringer i analyser af mikroprocesserne i konkret praksis
 • Kan anvende forskellige begreber (fx turtagning, betydningsdannelse, forhandling) om samtaler og anden sproganvendelse i socialt arbejde
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere konkret praksis i socialt arbejde
 • Kan forbinde viden om konkrete forhold i den løbende interaktion mellem deltagerne i konkret praksis med viden om rammer og intentioner med det sociale arbejde på området
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning om mikroprocesser i socialt arbejde samt formidle forskning herom på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConversation Analysis and Social Work - Relations and Participants' Co-creation of Practice
ModulkodeKASOA20204N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet