Emotioner i socialt arbejde

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Emotioner spiller en centralt rolle i det sociale arbejde, både i udviklingen af sociale problemer, i borgeres møde med systemet, i interaktionen mellem borgere og praktikere og i socialpolitikken. Emotioner gøres dog kun sjældent til genstand for særskilt analyse i det sociale arbejde, på trods af en generel vending imod affekt og emotioner inden for samfunds- og kulturteori. I dette kursus introduceres en række sociologiske teorier om emotioner, som er særligt relevante for det sociale arbejde. Der sættes fokus på sociale problemer, interaktioner i frontlinjen, det sociale arbejdes interventioner, organisationer og socialpolitik. Emotioner bruges som udgangspunkt for at anvende en række forskellige samfundsvidenskabelige traditioner, og det understreges at emotioner ikke blot er personlige, indre, mikrofænomener, men kan forstås bl.a. interaktionistisk, strukturalistisk og poststrukturalistisk afhængig af den problemstilling der ønskes undersøgt. At interessere sig for emotioner og affekt i socialt arbejde handler derfor ikke om at sætte fokus på et bestemt mikroområde af det sociale arbejde (fx individers indre psykiske liv), men derimod om at anskue det sociale arbejde ud fra nogle bestemte perspektiver, som betoner betydningen af intensitet, stemning, energi, kropslighed, relationer, grænsedragninger, solidaritet, afsky mv.

Mål
Med udgangspunkt i emotionssociologien indkredses en række forskellige måder at begrebsliggøre og analysere betydningen af emotioner i socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om forskellige samfundsvidenskabelige teorier om emotioner, og hvordan de forstår emotioner forskelligt
 • Har viden om forbindelsen mellem de teoretiske tilgange til emotioner og metodevalg
 • Har viden om betydningen af emotioner i socialt arbejde på både mikro-, meso- og makroniveau
 • Hvordan PBL som læringsprincip kan anvendes som tankegang og redskab i en skriftlig analyse beskrevet på et udfoldet niveau

Færdigheder

 • Kan analysere betydningen af emotioner i interaktionen mellem praktikere og borgere/brugere/klienter, i organisationer, i det sociale arbejdes interventioner, i socialpolitikken og i samspillet mellem mennesker i samfundet mere generelt
 • Kan reflektere over implikationerne af forskellige tilgange til emotioner for forståelsen af genstandsfeltet, metodevalg, analytisk tilgang og konklusioner
 • Kan anvende forskellige teoretiske tilgange til emotioner
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

 

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere emotioner i socialt arbejde med begrundelse for teoretiske/begrebs-mæssige valg, fokus, metodevalg og analytisk tilgang
 • Kan forbinde viden om emotioner i socialt arbejde med viden om socialt arbejde, sociale problemer, organisatoriske sammenhænge og socialpolitiske udviklinger
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for emotioner i socialt arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan anvende PBL i en fordybelsesproces, hvor analyse og refleksion vises i en avanceret form

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmotioner i socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEmotions in Social Work
ModulkodeKASOA20204A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet