Socialforvaltning - Retten i teori og praksis

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes aktører og organisationer ' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Socialt arbejdes kontekster i tid og rum danner den overordnede ramme forståelse af de tre moduler i dette semester.

Der fokuseres i en indledende forelæsning på aktuelle umiddelbart modsætningsfyldte tendenser til på den ene side øget deltagelse, medborgerskab og tilpasning af indsatser til den enkelte og på den anden side standardisering og anden form for procesregulering. Herunder hvordan forskellige typer af kategoriseringer af socialt udsatte borgere spiller sammen og skaber specifikke opfattelser af ’klienten’, samt hvilken betydning dette har for socialt arbejdes praksis i forskellige institutionelle, sociale og historiske kontekster. Semesteret er tilrettelagt som en mulighed for fordybelse, hvor den studerende gennem konkrete valg af fag og / eller et projektorienteret forløb kan skærpe sin faglige profil.

 På tværs af alle moduler er målet i dette semester at give den studerende mulighed for at analysere dansk og nordisk socialt arbejde i en historisk og international kontekst og på den baggrund skabe grundlag for, at den studerende udvikler kritisk og videnskabelig refleksion over specifikke opfattelser af sociale problemer, socialpolitiske programmer og iværksættelsen af bestemte typer af socialt arbejde i udvalgte områder af feltet.

Mål
Målet for undervisningen er, at den studerende opnår indsigt i nogle grundlæggende retlige og retssociologiske teorier og perspektiver på retten og retsanvendelsen, som kan danne grundlag for en nuanceret forståelse for rettens rolle i socialt arbejde. Kurset skal tillige give den studerende et indblik i forvaltningens funktion og udvikling set i relation til de generelle samfundsmæssige forandringer. Den studerende bibringes herved et indblik i flere af de komplekse, modstridende forhold, der præger det sociale myndighedsarbejde samt de affødte konsekvenser og retssikkerhedsmæssige problemstillinger. 

Indhold
Kurset bygger på et retssociologisk og retsteoretisk perspektiv på forvaltningen og forvaltningens virksomhed. Kurset vil blive indledt med en kort indføring i nogle af retssociologiens klassiske teorier. Hensigten er at give den studerende en nuanceret forståelse for rettens rolle i den generelle samfundsudvikling og i udviklingen af den danske retsstat og velfærdsstat. Med afsæt i retssociologien vil kurset tillige fokusere på den komplekse moderne forvaltning og give den studerende et indgående indblik i borgeres og retlige aktørers retlige bevidsthed samt de styringsteknologier, der karakteriserer den moderne forvaltning og indvirker på retspraksis. De valgte fokusområder skal gøre den studerende i stand til at danne sig en nuanceret opfattelse af, hvordan retten bliver forstået, oplevet og tilgået - set ud fra et borgerperspektiv og et professionelt perspektiv. Med udgangspunkt heri og ved inddragelse af centrale retsteoretiske positioner tematiseres den moderne forvaltnings udfordringer i relation til legitimitet og grundlæggende retfærdighedsforestillinger. Kurset koncentrerer sig desuden om den moderne forvaltnings overordnede opbygning og funktion. Ud fra autentiske forvaltningsretlige problemstillinger, relateret til socialt myndighedsarbejde, vil forvaltningsretlige retskilder, grundbegreber og retssikkerhedsmæssige hensyn blive behandlet.

Læringsmål

Viden

  • Kendskab til retskilder, retskildefaktorer og grundlæggende forvaltningsretlige principper.
  • Kendskab til forskellige forståelser af retten, rettens rolle og funktion samt dens samspil med den generelle samfundsudvikling og de forskellige udviklingsfaser af den danske rets- og velfærdsstat.
  • Kendskab til forskellen mellem et deltagerperspektiv og et iagttagerperspektiv i formuleringen og undersøgelsen af retlige og retssociologiske problemstillinger.

Færdigheder

  • Kunne redegøre for retskilderne, retskildefaktorerne og de grundlæggende forvaltningsretlige principper, der regulerer forholdet mellem borgere og offentlige myndigheder.
  • Kunne reflektere over borgere og retlige aktørers forståelser og oplevelser i lyset af forskellige perspektiver på ret og legitimitet.
  • Kunne identificere flere af de styringsteknologier, der præger den moderne forvaltning og deres betydning for omsætningen af retsreglerne til praksis.

Kompetencer

  • Kritisk kunne reflektere over og vurdere autentiske forvaltningsretlige problemstillinger
  • Kritisk kunne vurdere og analysere den retlige regulering af socialt myndighedsarbejde, således at de øvrige elementer i uddannelsen kan forstås i lyset heraf og relateres hertil.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialforvaltning - Retten i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig
24 timers eksamen
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work Context in Time and Space, Sociology of law
ModulkodeKASOA20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet