Videregående metode og undersøgelsesdesign

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på metodeundervisningen fra bacheloruddannelsen i Politik og Administration og har til formål at styrke de studerendes evne til at udvikle og gennemføre undersøgelser til udforskning af politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger. Modulet består af to dele. En design-del, som alle studerende deltager i, og en metode-del, hvor studerende vælger enten et kvalitativt eller kvantitativt spor. Herudover gennemføres fælles workshops til udvikling af de metodiske aspekter af semesterprojekter. På design-delen opnår de studerende et større kendskab til bredden af undersøgelsesdesigns og typer af data. Fokus er på case, eksperimentelle, longitudinale og ’mixed methods’ designs set fra henholdsvis et kvalitativt og kvantitativt perspektiv. Endvidere diskuteres det hvordan store datasæt og maskinlæring kan bidrage til samfundsvidenskabelig forskning. Formålet er en dybere forståelse for hvilken type af viden forskellige undersøgelsesdesigns og data kan bidrage med, og hvordan det sætter rammerne for hvilken slags spørgsmål, der kan leveres svar på. Dette diskuteres inden for rammerne af videnskabsteoretiske positioner og forskningskriterier. Vælges herefter det kvalitative metodespor får man en indføring i videregående interviewmetoder, indsamling af digitale kvalitative data samt videregående metoder til tekst- og procesanalyse. Sporet lægger vægt på at diskutere, hvordan disse data og metoder kan anvendes inden for rammerne af forskellige designs, men særligt de, som design-delen behandler. Vælges det kvantitative metodespor indføres man i databehandling af store datasæt samt videregående metoder til at estimere kausale effekter. De studerende lærer at rengøre og strukturere data, så det får en form, som tillader analyse, samt hvordan paneldata kan analyseres med henblik på at vurdere effekten af eksempelvis policy-ændringer, begivenheder eller ændringer i kontekst. De studerende lærer endvidere grafiske metoder til at diskutere forudsætninger for, at en given kausal effekt kan identificeres.

Faget lægger vægt på, at de studerende opnår evne til kritisk stillingtagen og kan forholde fagets indhold til de typer af undersøgelser, der gennemføres i den offentlige forvaltning og andre organisationer med henblik på at understøtte autoritative beslutninger.

Læringsmål

Viden

 • Har viden på et højt niveau om forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelsesdesigns.
 • Forstår på et højt niveau hvordan design-valg sætter rammerne for hvilken type spørgsmål, som undersøgelsen kan besvare.
 • Har viden om forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesdesigns styrker og svagheder i forhold til gængse forskningskriterier og videnskabsteoretiske positioner.
 • Har viden om forståelser for god forskning inden for kvalitative og kvantitative forskningstraditioner
 • Har viden om hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan kombineres med henblik på at styrke undersøgelser
 • Det kvalitative metodespor:
  • Har viden om de aktuelle videregående interviewmetoder, som introduceres. Herunder grundbegreber, teoretiske ophav og praktiske anvendelse.
  • Har viden om hvordan kvalitative digitale data indsamles og struktureres samt hvilke former for kvalitative analyser, de kan anvendes til
  • Har viden om hvordan tekst analyseres forskelligt alt efter typen af undersøgelsesspørgsmål.
 • Det kvantitative metodespor:
  • Har viden om hvordan store datasæt rengøres og struktureres, så de er klar til analyse.
  • Har viden om aktuelle metoder til at estimere kausaleffekter på baggrund af paneldata. Herunder grundbegreber, teoretiske ophav og praktiske anvendelse.

Færdigheder

 • Kan på højt niveau diskutere styrker og svagheder ved forskellige undersøgelsesdesigns i relation til en given problemstilling
 • Kan kritisk diskutere hvordan valg af design, herunder teori, data og analysemetode, påvirker en undersøgelses muligheder for at levere analyser, der opfylder kriterier for god forskning
 • Kan kritisk forholde diskussioner om design-valg til de typer af undersøgelser, som gennemføres i den offentlige forvaltning
 • Det kvalitative metodespor:
  • Kan sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved de aktuelle kvalitative metoder, som introduceres.
  • Kan analysere en aktuel samfundsvidenskabelig problemstilling eller tematik ved hjælp af de aktuelle kvalitative metoder, som introduceres.
 • Det kvantitative metodespor:
  • Kan sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved de aktuelle metoder for estimering af kausale effekter, som introduceres.
  • Kan forberede store datasæt og gennemføre en analyse af en aktuel samfundsvidenskabelig problemstilling eller tematik ved hjælp af de aktuelle metoder for estimering af kausale effekter, som introduceres.

 

Kompetencer

 • Til selvstændigt at udvikle et undersøgelsesdesign, som kan danne grundlag for valide og etisk forsvarlige analyser i forhold til en given problemstilling på højt niveau.
 • Det kvalitative metodespor:
  • Kan udvælge en problemstilling, som kan analyseres med inddragelse af de aktuelle metoder, som introduceres, og herefter gennemføre undersøgelsen.
 • Det kvantitative metodespor:
  • Kan udvælge, analysere og diskutere problemstillinger med inddragelse af de aktuelle metoder for estimering af kausale effekter, som introduceres.

 

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående metode og undersøgelsesdesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Methods and Research Design
ModulkodeKAPAS202201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle