Kandidatspeciale

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

• Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.

• Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.

• Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

• Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).

• Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.

• Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske afhandlinger).

• Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.

• I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.

• Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.

• Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet.

• Reflektere over internationalt relaterede problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Applicere organisations- og strategiteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

• Analysere problemstillinger for virksomhedens medarbejdere og ledelse.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for organisation og strategi.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Omfatter et kandidatspeciale i grupper af en eller flere studerende. Kandidatspecialet tager udgangspunkt i en afgrænset organisatorisk eller strategisk problemstilling – fra praksis og/eller teori. Denne problemstilling godkendes af koordinatoren. De studerende får tilknyttet en vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's thesis
ModulkodeKAORS20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet