Socialret – Børn og Unge

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt med fokus på børne- og ungesager.
 • Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber, med særligt fokus på serviceloven.
 • Myndighedsstruktur, organisering og styring på området.
 • Kommunale myndigheders tilsynspligt, opsporing og beredskab.
 • Myndigheders og privates underretningspligt vedrørende børn.
 • Forebyggende indsats.
 • Undersøgelse og oplysning af sager om børn og unge.
 • Frivillige og tvangsmæssige indgreb i og uden for hjemmet, herunder tvangsadoption.
 • Børns og forældres processuelle rettigheder i børnesager.
 • Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen og i forbindelse med hjemgivelse
 • Barnets ret til samvær under anbringelsen, herunder overvåget samvær og kontrol.
 • Magtanvendelse overfor anbragte børn
 • Efterværnsforanstaltninger for unge mellem 18 og 23 år.
 • Handicaprelaterede ydelser til børn og unge.

Færdigheder

 • Redegøre for socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber på børne- og ungeområdet.
 • Redegøre for de sociale myndigheders struktur og organisering på børne- og ungeområdet, samt de særlige forhold ved prøvelse af afgørelser på området.
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål på børne- og ungeområdet.
 • Redegøre for de retlige rammer for administrativ praksis i børnesager.
 • Redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med udgangspunkt i børne- og ungeområdet
 • Kunne vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag,
 • Kunne formidle viden og diskutere retlige problemstillinger inden for børne- og ungeområdet
 • Kunne formidle retlige vurderinger klart og velstruktureret.

Undervisningsform

 • Forelæsninger kombineret med workshops
 • Gæsteforelæsning fra praksis (f.eks. Ankestyrelsen, Domstolene eller det kommunale område)

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnSocialret - Børn og unge
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerMiniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget drejer sig om udsatte børn og unge og deres familiers retsstilling med hensyn til ydelser og foranstaltninger. Omdrejningspunktet er familier med sociale problemer f.eks. i form af misbrug, psykisk sygdom, samlivsbrud, kriminalitet, vold, eller andet hos forældrene og/eller børnene, som begrunder tilbud om hjælp eller indgreb. Også problematikker i forhold til familier med handicapproblematikker behandles. Udgangspunktet er den nationale lovgivning, som suppleres af FN´s børnekonvention og FN´s handicapkonvention.  Vi følger forløbet i en børnesag, når den behandles i de kommunale socialforvaltninger, hos Ankestyrelsen og domstolene, og forholder os med baggrund i praksis og aktuelle sager til de særlige sagsbehandlingskrav på børnesagsområdet. Blandt kerneområderne er reglerne om kommunernes tilsynspligt, anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, forholdene under anbringelsen og overgangen til voksenlivet. I undervisningen lægges der op til faglige diskussioner bl.a. om dilemmaer, vedrørende, frivillighed, tvang, barnets- og den unges selvbestemmelsesret, for at forberede og styrke den juridiske argumentation ved den mundtlige eksamination. Eksaminationen tager udgangspunkt i et gruppebaseret miniprojekt, som forberedes under workshops afholdt i undervisningsforløbet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Law - Children and adolescents
ModulkodeKA-JU-20-S17
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • ”Socialret. Børn og unge" af Schultz, Trine; Hartoft, Hanne; Klausen, John; Hielmcrone, von Nina/ Jurist- og Økonomforbundets Forlag,  seneste udgave
 • Materialesamling tilgængeligt via moodle.