Diplomingeniørpraktik

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i semestre 1-5 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel.
 • Kunne forstå sammenhængen mellem teori på uddannelsen og praksis.

Færdigheder

 • Kunne analysere om professionen har nye faglige behov der bør/kan varetages af uddannelsen
 • Kunne vurdere om læringsmålene for praktikken er blevet opfyldt

Kompetencer

 • Kunne analysere det faglige, arbejdsmæssige som det sociale udbytte af praktikopholdet
 • Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

 

Undervisningsform

Praktikken afvikles i sidste del af 6. semester og første del af 7. semester og følger retningslinjerne angivet i ”SES-procedure for praktik” og ”Retningslinjer for diplomingeniørpraktik”, tillæg til Fællesbestemmelserne. Det konkrete tidspunkt for opstart af praktikken meddeles særskilt.

For praktikforløbet er der ud over semesterkoordinatoren udnævnt en praktikkoordinator fra uddannelsen (kan dog være identisk med semesterkoordinatoren) samt en praktikvejleder fra virksomheden.

Praktikkoordinatoren er behjælpelig med at finde relevant praktikvirksomhed, men det er den studerende selv, der skal kontakte virksomheden. Dog skal den studerende aftale med praktikkoordinatoren, hvilke virksomheder der kontaktes. Praktikken kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Praktikstedet skal godkendes af universitetet, hvorefter der i samarbejde med praktikvirksomheden udarbejdes en praktikaftale, der indgås mellem virksomheden, praktikanten og Studienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi. Eksempel herpå kan findes i ”SES-procedure for praktik”.

Den studerende skal ved opstart sikre, at der er en beskrivelse af praktikken, der kan godkendes af praktikkoordinatoren. Evt. skal der også udarbejdes en fortrolighedserklæring og/eller copyrighterklæring i forbindelse med praktikforløbet. Desuden skal den studerende aftale startdato og sted med virksomheden. Se eksempel på forhåndsaftale og eksempel på praktikaftale i ”SES-procedure for praktik”.

Under praktikperioden tager den studerende initiativ til at sikre en kontinuerlig kontakt med praktikvejlederen. Desuden skal den studerende føre dagbog om det daglige arbejde, der udføres.

Midt i praktikforløbet mødes praktikkoordinatoren med den studerende for at evaluere det hidtidige forløb.

Efter endt praktik udarbejdes en praktikrapport, hvoraf et eksemplar afleveres til virksomheden. Praktikrapporten udarbejdes efter samme retningslinjer som en projektrapport og skal indeholde:

 • Beskrivelse af virksomheden
 • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområder
 • Information om praktikkens relevans for den øvrige uddannelse
 • Information om uddannelsens relevans for praktikken
 • En afdækning af om professionen har nye faglige behov der bør/kan varetages af uddannelsen
 • En vurdering af forhåndsaftalens læringsmål herunder:
 • Oversigt og teknisk gennemgang og beskrivelse af mindst et af de arbejdsområder, den studerende har været involveret i
 • Analyse af praktikopholdets udbytte fagligt, arbejdsmæssigt som socialt

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Praktisk
Ekstern individuel mundtlig prøve samt evaluering af praktikken i henhold til ”SES-procedure for praktik” og ”Retningslinjer for diplomingeniørpraktik” tillæg til Fællesbestemmelserne, 7-trinsskala.

Evalueringen foretages af den studerendes praktikkoordinator (eksaminator) og den eksterne cen-sor samt om muligt med deltagelse af praktikvejlederen. Selve bedømmelsen foregår dog alene mellem eksaminator og censor.

Grundlaget for eksaminationen er praktikrapporten, dagbogen og udtalelsen fra praktikvejlederen og afholdes efter reglerne for prøve i projektenheder i henhold til eksamensordning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelors of Engineering
ModulkodeF-DIN-D6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet