Netværksbaseret databehandling

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

De studerende skal gennem teoretisk og praktisk arbejde med en udvalgt problemstilling tilegne sig viden indenfor det ingeniørfaglige område: computerteknologier og computersystemer. De studerende skal, ved brug af relevante metoder, dokumentere at den pågældende problemstilling indgår i relevante samfundsmæssige sammenhænge. Problemstillingen analyseres gennem nedbrydning i delproblemer med henblik på at formulere en teknisk problemstilling, der kan løses ved brug af et netværksbaseret system. Den samlede løsning vurderes til sidst i den relevante samfundsmæssige kontekst.

I forhold til 1. semester fokuseres der på dette semester i højere grad på et system bestående af flere enheder, der kommunikerer med hinanden og som har eksterne grænseflader. Herudover skal modulet hjælpe den studerende med at få etableret en solid forståelse af og erfaring med struktureret systemudvikling, hvori der indgår analyse, design, implementering og test. Det udviklede system skal også omfatte en enkel brugergrænseflade. .

Læringsmål

Viden

 • have viden om teorier og metoder vedr. socket programmering på embedded systemer
 • have kendskab til anerkendte principper for dokumentation af programmer og netværksbaserede løsninger
 • have kendskab til ydelsesmetrikker indenfor netværk og kommunikation
 • have kendskab til OSI modellen og mekanisme bag den mest anvende kommunikationsprotokoller
 • udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres og argumentere for projektets teori og metode; herunder både valg og fravalg.
 • beherske den relevante fagterminologi

Færdigheder

 • være i stand til at identificere, analysere, formulere og bearbejde problemstillinger inden for fagområdet ved brug af kontekstuelle og tekniske analysemetoder
 • være i stand til, på baggrund af ovenstående, at kunne opstille en kravspecifikation og med udgangspunkt heri kunne teste det færdige system og afgøre om kravspecifikationen er overholdt
 • kunne nedbryde den givne problemstilling i et antal delproblemer og vise en systematisk behandling af disse.
 • have færdigheder til at planlægge hvordan de enkelte delproblemer kan distribueres i et netværksbaseret system.
 • kunne implementere dele af den valgte løsningsmodel på indlejrede systemer.
 • være i stand til at implementere interfaces til relevante eksterne grænseflader.
 • kunne opstille krav til og implementere en enkel brugergrænseflade som understøtter projektet.
 • være i stand til at opstille en valideringsplan samt testprocedurer for de enkelte delsystemer samt det samlede system.
 • kunne gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed.
 • kunne formidle viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport
 • kunne analysere og modellere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra P0 og P1.
 • være i stand til at analysere en teknisk-naturvidenskabelig problemstilling under hensynstagen til teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge, og kunne vurdere de teknologiske og samfundsmæssige konsekvenser af foreslåede problemløsninger

Kompetencer

 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori computerteknologier og computersystemer indgår som centrale elementer
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at indhente den fornødne viden af samfundsmæssig såvel som teknisk karakter, og være i stand til at formulere modeller af afgrænsede dele af virkeligheden på et sådant abstraktionsniveau, at modellerne kan anvendes i design, implementering og test af et samlet system der skal leve op til givne krav
 • være i stand til at bedømme og tage ansvar for naturvidenskabelige og tekniske løsninger i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • kunne generalisere og perspektivere erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde med henblik på det videre studieforløb

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværksbaseret databehandling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork Based Data Processing
ModulkodeESNCEB2P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design