Metode og empiri

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i indsamling, behandling og analyse af empiri samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • empiriske undersøgelsesmetoder og deres teoretiske implikationer
  • indsamling af empiri
  • databehandling og dataanalyse.
  • afgrænsning og fokusering af musikvidenskabelige emner og problemstillinger

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske problemer vedrørende videnskabeligt arbejde
  • principper for dataindsamling, databehandling og dataanalyse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at vælge og begrunde musikfagligt relevante teoretiske og metodiske tilgange til et konkret emne
  • at planlægge, styre og reflektere over processen i et problembaseret projektarbejde

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener
  • at redegøre for og drøfte diskutere skriftlige arbejder mundtligt.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetode og empiri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektet skal behandle og analysere en afgrænset problemstilling.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projektrapporter.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology and Empiricism
ModulkodeBAMUS20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet