Bachelorprojekt

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et problembaseret projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for uddannelsens fagområde. Det er et krav, at projektet inddrager fremmedsprogsområdet / fremmedsproget i væsentlig grad. Desuden er der fokus på akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for uddannelsens fagområde med inddragelse af fremmedsprogsområdet / fremmedsproget

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde med høj grad af sikkerhed og selvstændighed

  • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem

  • sikker anvendelse af relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling

  • selvstændigt og uddybende at analysere den udvalgte problemstilling

  • at formidle viden i en sikker form, som overholder principperne for akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling på fremmedsproget.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udarbejdes på fremmedsproget. Projektrapporten må højst være på 25 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet må højst være på to sider (indgår ikke i de for bachelorprojektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Reeksamen afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor’s Project
ModulkodeBAINV201721
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet