Bachelorprojekt

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • et projektbaseret emnestudie inden for det centrale fags fagområde, eventuelt med inddragelse af tilvalgsfagets fagområde.

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsens 6. semester. Bachelorprojektet udarbejdes inden for fremmedsprogsområdet (det centrale fag), men kan indeholde elementer fra tilvalgsfaget. Emnet for bachelorprojektet beskrives i en kort problemformulering, der forelægges studienævnet til godkendelse. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • et udvalgt emne inden for fremmedsprogsområdet (det centrale fag)
 • det udvalgte emne i relation til tilvalgsfaget (hvis tilvalgsfaget inddrages).

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at tilegne sig, anvende og præsentere dybtgående viden inden for en selvvalgt problemstilling inden for uddannelsens kernefaglighed
 • at anvende videnskabelig arbejdsmetode og centrale teorier inden for fagområdet
 • at fremstille, analysere og diskutere relevante problemstillinger inden for fagområdet i en adækvat skriftlig form
 • mundtligt at præsentere og diskutere videnskabelige problemstillinger på et nuanceret og kommunikativt velfungerende engelsk/spansk/tysk
 • sikker færdighed i problemanalyse, -afgrænsning og –bearbejdning.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på fremmedsproget
(engelsk/spansk/tysk) i: Bachelorprojekt (Bachelor Project). Prøven foregår som en samtale
mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de
studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles
ansvar. Projektrapporten, der ligger inden for det centrale fag, men kan inddrage elementer af tilvalgsfaget, udarbejdes på fremmedsproget (det centrale fag). Projektrapporten skal mindst være på 15 sider pr. studerende og må højst være på 25 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst én og højst to
sider (indgår ikke i de for bachelorprojektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende).

Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelserne for modulet.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i
eksamensordningen.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAINV201515
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet