Distribueret viden i byggeriet

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: 

Projekttemaet har således fokus på at byggeprocessen er opdelt mellem forskellige enheder og forretningsorganiseringer, der varetager forskellige opgaver i det samlede byggeprojekt, og hvor relationer mellem de forskellige aktører, aktiviteter og faser i byggeprocessen har indflydelse på den samlede opgave. Relationer mellem (data) information og viden er et centralt tema i semestret, idet byggeriets teknologier er indskrevet i konkrete faglige praksis, og at nye teknologier producerer behov for forandringer (politisk, organisatorisk, kulturelt, kompetencer, viden, etc.) med henblik på at udbedre informations- og meningstab, og udvikle nye måder at formidle viden således der kan bygges bro mellem projekter, mellem faser og/eller mellem byggeprocessens parter.

De studerendes projekter skal behandle spændingen mellem - på den ene side - fordring om samarbejde og koordinering, og - på den anden side – den lokale kultur, viden og faglige praksis. De studerende skal således både have blik for hvordan viden, data og information anvendes, produceres, aktiveres, og praktiseres lokalt i en distribueret opgave, og på hvordan data og information kommunikeres og udveksles mellem forskellige enheder for at løse en samlet opgave. 

De studerende skal have blik for at tekniske systemer og artefakter har indflydelse på produktion af viden (data og information) i en given enhed, og på hvilken viden der formidles, og hvordan denne tilegnes og fortolkes af andre enheder der er part i den samlede opgave, Endvidere skal samt at teknologier har effekter på enhedernes dispositioner og tolkninger. 

Formål:

Opbygge forståelse for byggeprojekter som komplekse videnssystemer gennem analyse af faseskifte problemstillinger i et konkret byggeprojekt. Med udgangspunkt i faseskift problemer skal de studerende diskutere styrker og svagheder ved de projektledelsesmodeller der anvendes i byggeriet, og sætte ledelsesopgaverne i relation til varetagelse af forskellige politiske og samfundsmæssige målsætninger.

Begrundelse:

At viden er ´distribueret´ henviser til, at den viden der er nødvendig for at løse en opgave er fordelt på forskellige enheder der er adskilt geografisk, økonomisk, interesse- eller tidsmæssigt, og som nødvendigvis må etablere et samarbejde – dvs. udveksle information og koordinere - for at løse den samlede opgave. Det er karakteristisk for byggeprojekter, at den viden der er behov for til løsningen af opgaven er indskrevet i forskellige sociale enheders faglige og kulturelle praksisser, og under indflydelse af uensartede interesser, kulturer, ressourcer, positioner, og handlemuligheder. Projekter under temaet ’distribuerede videnssystemer’ skal omhandle problemstillinger der skabes af fordringer om udveksling af data, information og viden mellem forskellige enheder. 

Læringsmål

Viden

  • Have teoretiske funderet viden om hvordan informationsteknologier med data, modeller, kommunikationsstandarder, m.m., påvirker arbejdsopgaver og arbejdsprocesser hos byggeriets parter.
  • Have viden om og kunne redegøre for videnskabelige teorier og metoder til studiet af udvekslings- og koordinerings- og netværksrelationer i byggeriet
  • Have viden om de konkrete organisationer som problemanalysen omhandler (domæneviden); dvs. om disses opgaver, relationer og praksis - og kunne, med udgangspunkt i viden om domænet - reflektere over den anvendte teori og metode.

Færdigheder

  • Skal kunne identificere, beskrive og analysere udfordringer ved distribueret viden i netværker, herunder analysere den rolle teknologier, spiller for udviklingen af opgaver, effektivitet og arbejdsprocesser hos parterne
  • Skal kunne identificere, afgrænse og analysere objekter i et konkret sagsforløb/byggeprojekt og redegøre for den betydning objekter og aktører tilskrives for koordinationen mellem parterne 
  • Kunne redegøre for teoretiske og metodiske aspekter i undersøgelser af relationer mellem parterne i en byggesag/projekt, herunder redegøre for problemstillinger relateret til byggeprocessernes udvikling, og koordinering af enheder med forskelle i viden og videnkultur   

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere udfordringer for design, planlægning, regulering, udførelse, og drift af byggeprojekter med relation til spændinger mellem specialisering og behov for koordinering kunne vurdere effekter for alle parter i sagen/projektet af teknologiske medieringer
  • Skal demonstrere kompetencer i brug af relevant teori og metode, og kunne redegøre for det konkrete valg af teori og metode, projektdesign og relationer mellem metode og resultater
  • Skal have indsigt i byggeriets koordineringsproblemer, samt teorier og metoder til studiet heraf, herunder kunne iværksætte og gennemføre tværgående analytisk arbejde med komplekse byggeproblemstillinger 

Undervisningsform

Vejledning af projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDistribueret viden i byggeriet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDistributed Knowledge in Construction
ModulkodeB-LIB-K2-8
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet