Kommunikation og koordinering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Kurset behandler problemer forbundet med at koordinere opgaver der er fordelt mellem flere selvstændige organisationer med behov for at dele og udveksle data, information og viden mellem enheder/gruppe. Kurset formidler teoretisk viden og processer og artefakter, med udgangspunkt i casestudier omhandlende kommunikationsmedier, grænseobjekter og koordinering i distribuerede projekter. Kurset giver redskaber til brug for analyse af kommunikations- og informationsteknologiers rolle i formningen af viden- og arbejdsprocesser i byggeriet.                             

På kurset diskuteres kommunikations- og koordineringsproblemer i byggeriet med udgangspunkt i de forventninger der tilskrives BIM som et middel til ’gnidningsløs’ overførsel af og viden mellem enheder der skal samarbejde. Kurset her behandler centrale elementer i kommunikation mellem byggeriets parter: IKT, videnkulturer, medier, grænseobjekter, planer, artikulationsarbejde, indskrivningsprocesser, m.m..  

I særdeleshed behandler kurset:

 • Tegninger og visuel kommunikation, kommunikationsmediers multiple lag, og materielle og symbolske dimensioner af kommunikationsprocesser 
 • Teorier om planer, objekter og artefakter der bærer information mellem forskellige organisationer, og relationer mellem designere og brugere af data/information 
 • Etnografiske analyser af informationsteknologi i organisationer og kommunikation over organisatoriske grænser, brugerkonfigurering og netværksdannelser

Formål:

Fagets formål er skabe videnskabeligt grundlag for at arbejde med medierede kommunikationsprocesser, i særdeleshed IKT-mediers rolle i koordineringen af byggeprojekter. Endvidere skal udvikles en forståelse for byggeriet som et komplekst netværk af heterogene relationer (tekniske, sociale, historiske, praktiske, kognitive, m.m.) og på den baggrund skabe et grundlag for koordinering af heterogene aktører. Målet er at de studerende, på et videnskabeligt grundlag, skal kunne håndtere problemer vedrørende kommunikation og koordinering i byggeriet.

Begrundelse:

Den elektroniske kommunikation bliver anset for et væsentligt medie for vidensoverførsel mellem parterne i byggeprojekter, og med den intensiverede digitalisering af byggeriet bliver kompetencer til at forstå de elektronisk kommunikationsmediers rolle, stadigt mere centrale for ledere. Forskelle i videnskultur mellem parter i et byggeprojekt er både en nødvendighed for at kunne udvikle komplekse byggeprodukter (som kræver specialistviden), og en vanskelighed som skal håndteres i hvert enkelt byggeprojekt. Data kan genereres og stilles til rådighed teknologisk, men informationer og viden overføres ikke automatisk mellem organisationer og grupper. Informationsudvekslinger kan med fordel ses som ’translationsprocesser’ hvor aktørernes forskelligheder aktiveres, og hvor koordination og samarbejde er betinget af tolkning, håndtering og tilpasning af objekter og artefakter der udveksles mellem parterne.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om socio-tekniske teorier og metoder (herunder etnografiske metoder) til undersøgelse af kommunikation og vidensproduktion i byggeriet
 • Skal have forskningsbaseret viden om undersøgelser af relationer mellem videnkulturer i byggeriet og kunne diskutere og vurdere teorier og metoder i relation til en konkret problemstilling
 • Skal have viden om planers rolle i projekter, og hvordan artefakter medierer og distribuerer viden, handling og ansvar i konkrete byggeprojekter

Færdigheder

 • Skal demonstrere videnskabelig baseret forståelse for problemstillinger forbundet med udveksling af artefakter mellem videnkulturer, gennem korrekt anvendelse af kursets centrale begreber
 • Demonstrere forståelse for kommunikationsteknologiers muligheder og begrænsninger i forhold til koordinering af byggeprocesser
 • Skal kunne identificere, afgrænse og analysere de væsentlige koordinerende og medierende objekter i et konkret sagsforløb/byggeprojekt, og redegøre for problemstillinger forbundet med koordinering af enheder med forskelle i viden og videnkultur   

Kompetencer

 • Kunne identificere og beskrive problemstillinger omhandlende planer og information, herunder planer som kommunikation, udveksling af data/information om planer, og situationers betydning for viden og handling
 • Kunne anvende etnografisk inspirerede metoder, og identificere og beskrive udvalgte konkrete koordinationsproblemstillinger i byggeriet, med fokus på diversitet i kultur, viden, opgaver og ansvar
 • Udvælge og anvende relevant socio-teknisk teori til en analyse af konkrete byggerelaterede problemstillinger, herunder at udvikle en kontekstuel forståelse for teoriernes indhold ved praktisk anvendelse af diverse centrale begreber (f.eks. situeret handling, aktører, planer-som-kommunikation, medier, grænseobjekter, artikulationsarbejde, translation, scripts, netværker, etc.) 

Undervisningsform

Forelæsninger, klasseundervisning, opgaveløsninger i grupper og individuelt.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og koordinering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and Coordination
ModulkodeB-LIB-K2-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet