Danske naturtyper

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal have et overordnet kendskab til Danmarks geologi og forskelle i naturtyper, jordbunds- og klimatiske forhold i de forskellige landsdele. 
 • Skal kende nogle af de mest karakteristiske naturtyper og interessante natur-lokaliteter i Danmark.
 • Skal kende et bredt udsnit af Danmarks planter, og kunne bestemme planter vha. nøgler og have kendskab til deres krav til miljøet hvor de gror
 • Skal kende Danmarks almindelige pattedyr, fugle, krybdyr og padder og have kendskab til deres udbredelse og levevis.
 • Skal have kendskab til et udvalg af insekter, krebsdyr, bløddyr og andre invertebrater i Danmark
 • Skal have kendskab til faunistisk og floristisk succession
 • Skal have kendskab til Naturbeskyttelsesloven og andre love, bestemmelser, regulativer og offentlige planer, som vedrører beskyttelsen af naturen, og have kendskab til offentlig naturforvaltning.
 • Skal kende til væsentlige problemstillinger på natur- og miljøområdet (eutrofiering, fragmentering og naturområder, biodiversitet m.v.) samt væsentlige interessekonflikter på miljøområdet (opdyrkning, byudvikling, landindvinding, jagt og fiskeri m.v.).

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne karakterisere naturtyper på baggrund af en lokalitets vegetation, dyreliv og geologi
 • Skal kunne vurdere hvilke lov- og regulativmæssige beskyttelseskrav, som omfatter en given lokalitet.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet skal:

 • Målrettet kunne tilegne sig viden om danske naturtyper og anvende denne tværfagligt i forskellige sammenhænge, såsom prioritering af arealanvendelse, naturgenopretning eller klimaløsninger m.v.
 • Formidle resultaterne af en naturtype-karakterisering på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, både skriftligt, grafisk (GIS) og mundtligt.

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, ekskursion, feltarbejde & workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDanske naturtyper
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Biotypes
ModulkodeB-GEO-B2-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet