Grundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri- og anlæg

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem projektmodulerne Introduktion til teknisk rapportskrivning og Virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg samt viden, der opnås gennem kursusmodulerne Grundlæggende mekanik og termodynamik, Grundlæggende statik og styrkelære samt Lineær Algebra eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have kendskab til og forstå begreber, modeller, teorier og metoder inden for den for projektet relevante vinkel/faglighed, der vil omfatte relevante emner samt statiske beregninger af statisk bestemte stålkonstruktioner bl.a. lastfastsættelse og bæreevnevurdering
 • Skal have viden om grundlæggende byggetekniske aspekter relevante for projektet og dets kontekst herunder bl.a. viden om mekaniske egenskaber for stålkonstruktionerne
 • Skal have kendskab til forskellige metoder til videnstilegnelse, og metoder til bearbejdning og analyse af en problemstilling.
 • Skal have viden om den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt mulige alternative metoder/tilgange

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål eller vision og analysere forskellige løsningsforslag og kontekstuelle problemstillinger og drage fagligt funderede konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne anvende og vælge relevante begreber, terminologi, modeller, teorier og metoder indenfor den for projektet relevante vinkel/faglighed, herunder statiske beregninger af statisk bestemte stålkonstruktioner
 • Skal kunne vurdere forskellige konstruktive løsningers bæreevne og stivhed
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, både skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde, og kunne analysere projektgruppens organisering af projektarbejdet
 • Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning
 • Skal kunne foretage en kritisk vurdering af relevansen af indhentet viden i forhold til projektarbejdet, samt vurdere de valgte modeller, teoriers og/eller metoders egnethed
 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne deltage i og håndtere forskellige former for organisering af projektarbejdet i det videre studieforløb
 • Skal på struktureret vis kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i det videre studieforløb (individuelt og i grupper)
 • Skal kunne anvende de i projektet benyttede metoder/teorier i forbindelse med dimensionering eller analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dennes fordele og ulemper

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal have viden om problemløsning
 • Skal kunne anvende målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal kunne anvende kontekstinddragelse (brugerinddragelse)
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemformulering er
 • Skal have viden om problemanalyse
 • Skal have viden om problemløsning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad projektledelse er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema (hvor fokus er på at evaluere forskellige løsninger anvendende modeller for virkeligheden) samt et projektkatalog med projektforslag indenfor den relevante vinkel/faglighed samt statik/stål.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri- og anlæg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Modelling and Calculations in Structural and Civil Engineering
ModulkodeB-BA-B2-19
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet