Formgivning af den tætte by: Integrationen af by-klimatekniske, infrastrukturelle og vejtekniske krav

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at give den studerende en indføring i urban design og bæredygtigt helhedsdesign af den teknisk-æstetisk velfunderede bebyggelse i den tætte by. Der arbejdes med at forstå og analysere infrastrukturelle, vejtekniske og by-klimatekniske problemstillinger ud fra en urban design-ingeniørfaglig kontekst, samt at kunne anvende og integrere disse i den arkitektoniske formgivning og planlægningen af en middelstor bebyggelsesplan. I formgivningsprocessen anvendes relevante analoge og digitale værktøjer til at designe en bebyggelsesplan med integreret fokus på eksempelvis vejteknik, tæthedsgrader, lysforhold (sol, skygge, dagslys) og komfortkriterier. PBL-pædagogisk er fokus på metoder til planlægning og gennemførelse af et projekt med en kompleks, tværfaglig problemstilling, projektledelse og inddragelse af eksterne aktører.

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til central litteratur og kilder, samt teoretisk og teknisk viden om bygnings- og byrumstypologier, byens rumlighed, bebyggelsestæthed, komposition og de afledte konsekvenser.
 • Skal kunne forstå og reflektere over grundlæggende tekniske og bæredygtige parametre i bybygning og deres formskabende implikationer.
 • Skal kunne forstå og formidle et udvalg af kontekstanalyser som baggrund for planlægning og udvikling af bebyggelsesplaner.
 • Skal have viden om grundlæggende metoder til analyse og udarbejdelse af bebyggelsesplaner og viden om arkitektonisk form, rum og rumforløb i en bybygnings-skala, herunder opnå viden om relevante digitale simuleringsprogrammer til analyse, modellering og kortlægning af det byggede miljø.

Færdigheder

 • Skal kunne analysere og formgive teknisk velfunderede bebyggelsesplaner og byrumsforløb, der anvender byklimasimuleringer, vejteknik, dagslyskalkulationer og tætheds-/arealberegning.
 • Skal kunne udvælge, sammensætte og begrunde valg af litteratur, teori og metoder, samt demonstrere forståelse af skalaforhold, tæthed, typologier, funktionelle og trafikale forhold.
 • Skal kunne udforme forslag til bebyggelse af høj urban kvalitet, der integrerer teknisk-, funktionelt-, rumligt- og æstetisk indhold.
 • Skal kunne fremstille, begrunde og formidle projektets problemstillinger, formgivningsproces og løsningsforslag grafisk, skriftligt og mundtligt efter fagområdets normer med inddragelse af tegninger og modeller i relevante analoge/digitale formater.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere og reflektere over hvorledes tekniske forhold som byklima, vejteknik og infrastruktur kan inddrages som designparametre i en integreret formgivningsproces.
 • Skal kunne reflektere over og vurdere udvælgelsen og sammensætningen af litteratur, kilder, teorier, metoder, værktøjer og analyser anvendt i projektet.
 • Skal kunne varetage planlægning, gennemførelse og ledelse af et projekt med en kompleks problemstilling, samt indgå i fagligt- og tværfagligt samarbejde om udarbejdelsen af en teknisk-æstetisk velbegrundet bebyggelsesplan.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormgivning af den tætte by: Integrationen af by-klimatekniske, infrastrukturelle og vejtekniske krav
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Dense City Spaces: Integration of Environmental and Infrastructural Demands
ModulkodeAODAUB5P223
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design