Modul 3: Vidensbaseret socialt arbejde i en samfundsmæssig kontekst

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1 og 2

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul har til formål, at videreudvikle de studerendes færdigheder i og kompetencer til at arbejde med forandringsprocesser på et vidensbaseret grundlag, hvor der udover de borgernære faglige og organisatoriske forhold inddrages den samfundsmæssig kontekst og dennes indflydelse på udviklingen af socialt arbejde hhv. forholdet til borgere og/eller klienter. Undervisningen har fokus på forskningsbaseret viden om velfærdssamfund, velfærdsstat, politik, sociale problemer, viden, praksis og forskningsmetoder samt lovgivning og retssociologi. De studerende arbejder problemorienteret med viden fra undervisningen, og det sker konkret ved at de gennemfører et mindre udviklingsprojekt i egen praksis. Udviklingsprojektet indbefatter identifikation af problemstilling, analyse, refleksion og udvikling i form af udarbejdelse af løsningsforslag, der kan bidrage til at udvikle socialt arbejde og dets vidensgrundlag. Der lægges vægt på, at de studerende medreflekterer organisations- og samfundsniveauet i relation til udviklingsarbejdet. Tilsvarende er der fokus på de studerendes egen læring i og refleksion over rollen som forandringsagent i socialt arbejde.

 

Indhold i 3. modul

 • Velfærdssamfund, velfærdsstat og politik (Fagfelt 9)
 • Velfærdsteorier
 • Velfærdspolitik
 • Socialpolitik
 • Velfærd og økonomi
 • Socialpolitiske programmer og udviklingen i sociale indsatser og målgrupper

Sociale problemer (Fagfelt 2)

 • Teorier om sociale problemer
 • Empirisk forskning i sociale problemer og i forholdet mellem sociale problemer og socialt arbejde
 • Socialt arbejdes betydning for reproduktion henholdsvis løsning af sociale problemer

Lovgivning og retssociologi (Fagfelt 3)

 • Udviklingen i lovgivningen og forholdet mellem stat, forvaltning, professionelle og borgere og/eller klienter
 • Retssikkerhed
 • Forholdet mellem økonomi og lovgivning

Viden, praksis og forskningsmetoder (Fagfelt 6)

 • Forskningsmetoder, evalueringsmetoder og det videnskabsteoretiske grundlag for disse (reviews, praksisforskning, aktionsforskning, udvalgte evalueringsmetoder)
 • Forholdet mellem evidensbaseret viden (effektmåling) og vidensbaseret praksis
 • Videnssociologiske perspektiver på forskellige former for viden i samfundet, herunder borgeres og/eller klienters viden
 • Problembaseret læring
 • Formidling, offentlighed og diskursanalyse

Individuelt projekt: Udvikling af socialt arbejde i en samfundsmæssig kontekst

De studerende arbejder individuelt med en selvvalgt og praksisrelevant problemstilling. I projektet arbejdes der med tilrettelæggelse, gennemførelse, undersøgelse og/eller evaluering og formidling af et konkret udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle viden, færdigheder og kompetencer, som kan styrke vidensbaseret socialt arbejde. Der lægges vægt på anvendelse af forskningsviden (teoretisk og empirisk) og forskningsmetoder som et grundlag for undersøgelse, analyse og udvikling. Der lægges også vægt på de studerendes evne til styring og problemløsning i og af komplekse arbejdssituationer. Endelig lægges der vægt på, at de studerende kan relatere udviklingsprojektet, dets forløb, viden og resultater, til egen læring såvel som den position og rolle, vedkommende har som forandringsagent i en kompleks samfundsmæssig kontekst.

Læringsmål

Viden

 • Den samfundsmæssige kontekst for udvikling af vidensbaseret socialt arbejde herunder forhold knyttet til udviklingen af velfærdssamfundet, velfærdsstaten, politik, lovgivning, forståelse og viden om sociale problemer herunder forholdet til borgere og/eller klienter
 • Udviklingen i forskellige indsatsområder samt samarbejdet mellem offentlige, private og frivillige aktører i en dansk og international kontekst
 • Videnskabelige, samfundsmæssige og politiske tendenser i udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde samt de aktørbaserede interesser og konflikter, der er forbundet hermed
 • Forsknings og evalueringsmetoder med relevans for udvikling vidensbaseret socialt arbejde herunder viden om forskellige roller i forsknings- og evalueringsprocesser.

Færdigheder

 • Gennemføre problemorienterede, forskningsbaserede undersøgelser og evalueringer, der er relevante for udviklingen af vidensgrundlaget af det borgernære sociale arbejde
 • Analysere og reflektere over muligheder og barrierer for vidensbaseret socialt arbejde set i lyset af forskellige aktørers interesser, konflikter, positioner
 • Positionere konkrete udviklingstiltag i relation til udviklinger i samfundet, i forståelsen af sociale problemer, i velfærds- og socialpolitik, i retlig udvikling og i udviklingen i sociale indsatser i Danmark samt at kunne relatere dette til internationale udviklingstendenser
 • Reflektere over egen rolle og position som forandringsagent

Kompetencer

 • Udvikle og styrke vidensbaseret socialt arbejde baseret på anvendelsen af forskningsbaseret viden og på grundlag af undersøgelser foretaget på et forskningsmetodisk grundlag 
 • Iværksætte, gennemføre, evaluere og kvalitetssikre praksisrelevante og komplekse udviklings-, lærings- og forandringsprocesser på et analytisk og reflekteret grundlag, der inddrager forskellige aktørers interesser, konflikter og positioner.
 • Positionere eget udviklingsarbejde i forhold til komplekse nationale og internationale udviklingstendenser, der præger udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde
 • Etablere og fremme samarbejds- og læringsprocesser i socialt arbejde
 • Reflektere over egen rolle og position i forhold til udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser
 • Seminarer
 • Projektarbejde
 • Vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af socialt arbejde i en samfundsmæssig kontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuelt projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Knowledge Based Social Work in a Societal Context
ModulkodeVSA20148
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Kan udbydes efterår eller forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet