Lægen i samfundet: Retsmedicin og Almen medicin

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i forrige semesters eksamen og godkendt klinisk ophold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lære den studerende at mestre lægens roller i sundhedsvæsenet og samfundet.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for grundlaget for diagnoseprocessen
 • Have kendskab til begreberne sensitivitet og specificitet samt prædiktive værdier af positive og negative test
 • Gøre rede for medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af funktion som læge i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage‐ og erstatningslovgivningen og anden relevant lovgivning
 • Gøre rede for begrebet utilsigtede hændelser, beskrive formålet med indberetninger af utilsigtede hændelser, samt kende til den gældende lovgivning
 • Kendskab til de vigtigste internationale konventioner af betydning for lægens arbejde 
 • Gøre rede for retsmedicinske undersøgelsesmetoder i beskyttelse af spor  
 • Beskrive dødsårsager og dødsmåder samt hyppige retsmedicinske fund 
 • Kende metoder til personidentifikation, herunder retsgenetiske metoder 
 • Kende til lægelige aspekter i forbindelse med tortur 
 • Redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre
 • Redegøre for betydningen af inddragelse af patienter i udredning og behandling  
 • Kende til den praktiserende læge som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende fagperson for den enkelte patient og dennes familie og som lægelig samarbejdspartner med det øvrige social‐og sundhedsvæsen i lokalsamfundet, samt det specialiserede sundhedsvæsen.
 • Beskrive læge-patientforholdets betydning for effekten af den praktiserende læges arbejde

Færdigheder

 • Foretage ligsyn og udfærdige dødsattest
 • Udfærdige politiattest og lægeattester
 • Analysere og vurdere den uvisiterede patients symptomer, patienten med kronisk sygdom og patienter med uforklarede symptomer
 • Demonstrere færdigheder i kommunikation, klinisk samtale, klinisk undersøgelse, kliniske beslutninger, klinisk behandling, omsorg og støtte patientens motivation

Kompetencer

 • Reflektere over hvorledes forskelle i prævalens og incidens af sygdomme og symptomer i befolkningen, almen praksis og sygehus har betydning for diagnostik og behandling 
 • Udføre lægelige opgaver under udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed og følge anden lov‐og standsprincipper 
 • Vurdere lægens roller og kliniske opgaver i det samlede sundheds‐og socialvæsen i fagligt, tværfagligt, interprofessionelt og tværsektorielt samspil
 • Integrere viden, færdigheder og kompetencer fra forskellige specialer 
 • Udrede, diagnosticere, behandle og rehabilitere patienter med almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme samt livstruende sygdomme 
 • Inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger
 • Inddrage etiske overvejelser i håndtering af den enkelte og grupper af patienter
 • Bruge konsultationsprocessen som et kommunikativt redskab
 • Udarbejde behandlingsplaner og individuelle målsætninger med behandling for hyppige lidelser

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnLægen i samfundet: Retsmedicin og Almen medicin
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Doctor in the Society: Legal Medicine and General Medicine
ModulkodeMEDMN20K6_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet