Lægen i samfundet: Retsmedicin, socialmedicin, samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en forudsætning, at alle eksamener på 3. og 4. semester er bestået og alle kliniske ophold er godkendte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lære den studerende at mestre lægens roller i sundhedsvæsenet i samfundet

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for grundlaget for diagnoseprocessen
 • Have kendskab til begreberne sensitivitet og specificitet samt prædiktive værdier af positive og negative test
 • Redegøre for begreberne sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, tidlig sygdomsopsporing og rehabilitering 
 • Beskrive de væsentligste arbejds‐ og miljømedicinske eksponeringer og de sygdomme, disse kan forårsage
 • Beskrive arbejdsmedicinsk udredning med årsags‐ og risikovurdering, erhvervsvejledning og forebyggelsestiltag
 • Kende til arbejdsmiljøapparatet og arbejdsskadesystemet
 • Gøre rede for medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af funktion som læge i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage‐ og erstatningslovgivningen og anden relevant lovgivning
 • Gøre rede for begrebet utilsigtede hændelser, beskrive formålet med indberetninger af utilsigtede hændelser samt kende til den gældende lovgivning
 • Kendskab til de vigtigste internationale konventioner af betydning for lægens arbejde
 • Gøre rede for retsmedicinske undersøgelsesmetoder i beskyttelse af spor 
 • Beskrive dødsårsager og dødsmåder samt hyppige retsmedicinske fund
 • Kende metoder til personidentifikation, herunder retsgenetiske metoder
 • Kende til lægelige aspekter i forbindelse med tortur
 • Kende sundheds‐ og socialvæsenets organisering, funktion, placering af opgaver og kommunikation samt henvisningspraksis
 • Redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre
 • Redegøre for betydningen af inddragelse af patienter i udredning og behandling 
 • Kende til den praktiserende læge som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende fagperson for den enkelte patient og dennes familie og som lægelig samarbejdspartner med det øvrige social‐ og sundhedsvæsen i lokalsamfundet samt det specialiserede sundhedsvæsen
 • Beskrive læge-patientforholdets betydning for effekten af den praktiserende læges arbejde
 • Genkende de problemer af fysisk, psykisk og social art, som befolkningen søger den praktiserende læge for

Færdigheder

 • Håndtere sager vedrørende truede børn og patienter med misbrug
 • Demonstrere lægeligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere i sundheds-/socialsektoren
 • Inddrage patienten i relevant erhvervsvejledning
 • På basalt niveau kunne foretage en arbejdsmedicinsk udredning, vurdering af om der foreligger arbejdsbetinget sygdom, relevant erhvervsvejledning og foreslå forebyggende foranstaltninger (på individ, arbejdsplads og samfundsniveau)
 • Foretage anmeldelse på mistanke om arbejdsbetinget sygdom
 • Foretage ligsyn og udfærdige dødsattest
 • Udfærdige politiattest og lægeattester
 • Udføre en socialmedicinsk samtale og undersøgelse samt opstille en journal med rehabiliteringsperspektiv
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at diagnosticere funktionsnedsættelse eller risiko for udvikling heraf samt udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
 • Beskrive og analysere metoder for vurdering af funktionsevne
 • Anvende væsentlige bestemmelser i lovgivningen vedrørende sociale og sundhedsfaglige kommunale ydelser
 • Formidle forebyggelses‐og rehabiliteringstiltag til patient, sundhedsfagligt personale og andre samarbejdspartnere
 • Analysere og vurdere den uvisiterede patients symptomer, patienten med kronisk sygdom og patienter med uforklarede symptomer
 • Demonstrere færdigheder i kommunikation, klinisk samtale, klinisk undersøgelse, kliniske beslutninger, klinisk behandling, omsorg og i at støtte patientens motivation

Kompetencer

 • Reflektere over hvorledes forskelle i prævalens og incidens af sygdomme og symptomer i befolkningen, almen praksis og sygehus har betydning for diagnostik og behandling
 • Deltage i arbejdspladsbesøg under overholdelse af arbejdspladsens formelle og uformelle krav og samtidig udøve observation af relevante arbejdsmedicinske forhold
 • Udføre lægelige opgaver under udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed og følge anden lov‐ og standsprincipper
 • Skal kunne integrere behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i arbejdet som læge
 • Vurdere lægens roller og kliniske opgaver i det samlede sundheds‐ og socialvæsen i fagligt, tværfagligt, interprofessionelt og tværsektorielt samspil
 • Søge, vurdere, prioritere og anvende viden i situationer med på forhånd ukendt medicinsk problemstilling
 • Integrere viden, færdigheder og kompetencer fra forskellige specialer
 • Udrede, diagnosticere, behandle og rehabilitere patienter med almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme samt livstruende sygdomme
 • Identificere, argumentere for og formidle patientens medicinske problemstilling
 • Inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger
 • Inddrage etiske overvejelser i håndtering af den enkelte og grupper af patienter
 • Bruge konsultationsprocessen som et kommunikativt redskab
 • Udarbejde behandlingsplaner og individuelle målsætninger med behandling for hyppige lidelser
 • Agere som leder i samarbejder internt og eksternt samt i forhold til lægens rolle i samfundet

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af kliniske ophold

Prøver

Prøvens navnLægen i samfundet: Retsmedicin, socialmedicin, samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin
Prøveform
Mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunity Medicine: Forensic Medicine, Social Medicine, Occupational Medicine and General Medicine
ModulkodeMEDMN20K6_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet