1. års projektmodul: Ikt i læreprocesser – brug og betydning

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Temarammen for projektmodulet er ikt i læreprocesser – brug og betydning, som integrerer fagområderne ikt-baserede læreprocesser og ikt og interaktionsdesign. Der udføres projektarbejde inden for temarammen, resultatet heraf er en rapport indeholdende teoretiske og metodiske overvejelser i relation til et produkt, der f.eks. kan være i form af et koncept, model, prototype eller færdigt produkt.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for projektmodulet ikt i læreprocesser – brug og betydning er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

 • tilegne sig viden om og forståelse af projektets problemstilling baseret på teori og metoder inden for felterne ikt baserede læreprocesser og ikt og interaktionsdesign, herunder erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske aspekter
 • identificere, reflektere over og forholde sig til problemorienteret projektpædagogik på baggrund af erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske aspekter
 • identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og læring.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder inden for projektmodulet ikt i læreprocesser – brug og betydning er, at den studerende skal kunne:

 • analysere og vurdere problemstillinger i projektets kontekst med udgangspunkt de videnskabelige metoder og redskaber inden for felterne ikt-baserede læreprocesser og ikt og interaktionsdesign
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til planlægning, design, udvikling og evaluering af ikt-baserede læreprocesser og ikt-artefakter
 • anvende og forholde sig til erkendelsesmæssige, kommunikative, informationsteknologiske aspekter i projektets kontekst
 • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller der knytter sig til projektets kontekst
 • gennemføre, dokumentere og formidle viden igennem det problemorienterede projektarbejde.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor projektmodulet i ikt i læreprocesser – brug og betydning er, at den studerede skal kunne:

 • styre og udvikle ikt-baserede læringssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • arbejde problemorienteret i kollaborative ikt-baserede processer
 • reflektere over og begrebsliggøre egen læring og betingelserne for fortsat faglig udvikling
 • analysere, teste, evaluere og vurdere ikt-baseret læring på grundlag af erkendelsesmæssige, kommunikative og informationsteknologiske teorier og metoder.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 10 = 10 x 27,5 = 275 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navn1. års projektmodul: Ikt i læreprocesser – brug og betydning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport og det udarbejdede produkt.

Den individuelt udarbejdede projektrapport må være på højst 30 sider. Ved gruppearbejde må rapporten være højst 20 sider per studerende, dog højst 95 sider i alt. . Den mundtlige prøve er tilrettelagt som gruppeeksamen med individuel bedømmelse. Prøvetiden er 30 minutter pr. gruppe + 20 minutter pr. studerende (1 studerende = 30 minutter, 2 studerende = 50 minutter, 3 studerende = 70 minutter etc.). Den samlede prøvetid kan ikke overstige 2 timer. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes bidrag hertil), produktet og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af præstationen tillægges rapporten og den mundtlige præstation en vægt på hhv. 2/3 og 1/3.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Projektmodulbeskrivelser opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside samt i Moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelICT in Learning Processes – Theory and Design
ModulkodeMASMIL20186
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet