Ikt og interaktionsdesign

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ikt og interaktionsdesign omfatter arbejdet med brugergrænseflader og med design af virtuelle læringsrum. Der fokuseres specielt på interaktion og betydningsdannelse som de væsentligste forhold i menneskets arbejde med at etablere en meningsfuld relation til artefakter og på at omsætte denne relation i konkret design. Herudover arbejdes med metoder til udvikling af design samt designerens skabende kompetencer. Med hensyn til ikt-kundskaber tilegner den studerende sig brug af designværktøjer.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for modulet ikt og interaktionsdesign er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og interaktionsdesign og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse af planlægning, design og evaluering af ikt-baserede artefakter
  • identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og interaktionsdesign.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor modulet ikt og interaktionsdesign er, at den studerende skal kunne:

  • anvende de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og interaktionsdesign, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for eksperimentel og brugerorienteret udvikling af ikt og læringsartefakter
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller der knytter sig til feltet.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor modulet ikt og interaktionsdesign er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt-og interaktionsdesign, herunder at skabe sig erfaring med eksperimentel og brugerorienteret udvikling af ikt-artefakter
  • deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIkt og interaktionsdesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til fagområdet ikt og interaktionsdesign. Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet fremstilling på højst 7 sider pr. studerende i projektgruppen – dog højst 30 sider i alt, ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 8 sider. Emnet aftales på forhånd mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.

Ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i den udbudte undervisning kan emnet efter den udpegede fagansvarliges bestemmelse reduceres til kun at dække ét afgrænset undervisningsfelt, der udpeges af studienævnet. Emnet aftales på forhånd mellem den fagansvarlige og den/de studerende. Fremstillingen må da være på højst 5 sider pr. studerende, ved grupper dog højst 20 sider i alt og ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 6 sider.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside samt i Moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelICT and Interaction Design
ModulkodeMASMIL20182
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet